Nieuws

Mogelijkheden voor meer duurzame energie op het platteland

Agrarische ondernemers die zelf groene stroom willen produceren lopen steeds vaker tegen beperkingen op van de bestaande netinfrastructuur. Door aanpassingen in de bedrijfsvoering zouden ze zelf meer hernieuwbare energie kunnen inzetten om zo het bedrijf te verduurzamen.

De komende tien jaar zal er op het platteland meer groene energie worden geproduceerd. De ambitie van het klimaatakkoord van 2019 is dat het platteland voor 30% van de groene stroom moet zorgen. Agrarisch ondernemers investeren in groene energie. Ze plaatsen zonnepanelen of windturbines, maar lopen ook tegen beperkingen aan. De bestaande netinfrastructuur is niet ingericht om grote hoeveelheden elektrische stroom terug te voeren.

Toch zijn er voldoende mogelijkheden voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven om meer hernieuwbare energie te produceren. Een deel van die groene energie - meer dan tot nu toe - kun je benutten in de bedrijfsvoering door bedrijfstechnische aanpassingen, zo blijkt uit het rapport 'Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren', van Wageningen University & Research.

Bedrijfsvoering

Voor de opstellers van het rapport stond de vraag centraal hoe een agrarisch bedrijf de productie en benutting van groene stroom kan  maximaliseren, zonder dat er overbelasting van de netinfrastructuur optreedt.

In het rapport komen verschillende mogelijkheden naar voren. Door een aanpassing in de bedrijfsvoering zou je de energiebehoefte kunnen verplaatsen naar perioden waarin de piekproductie plaatsvindt. Je moet dan zoeken naar elektrische processen die te verschuiven zijn naar de periode tussen 11 en 15 uur.

Elektrificatie

Een tweede mogelijkheid is meer hernieuwbare energie in de bedrijfsvoering inzetten door processen te elektrificeren. Als voorbeelden worden een elektrische trekker, quad of shovel, een elektrische mengvoerwagen of het elektrisch beregenen genoemd.

Een derde mogelijkheid is dat agrarisch ondernemers zelf energiebehoeftige processen aan de bedrijfsvoering toevoegen, die nu elders in de keten worden uitgevoerd. Genoemd worden processen als het mest scheiden, mest verwerken, mest drogen en mest koelen, het indikken van melk of melk verwerken tot zuivelproducten, grasdrogen en het creëren van publieke laadplaatsen voor elektrische auto’s. Je kunt zo meer hernieuwbare energie op het bedrijf produceren zonder dat je de netwerkinfrastructuur hoeft te belasten.

Boerderij van de Toekomst

Je zou ook zelf waterstof kunnen produceren, zo is te lezen in het rapport. Dat is een mogelijkheid om energie op te slaan om later weer te gebruiken. Je zou het kunnen gebruiken om diesel te vervangen zodat de CO₂-footprint omlaag gaat.

Op de Boerderij van de Toekomst, een project van Wageningen University & Research, wordt gewerkt aan methoden om meer duurzame energie op het bedrijf in te zetten.

(Bron foto: Sebastian Ganso via Pixabay)