Nieuws

Motie verbod ingrepen bij pluimvee aangenomen

De Tweede Kamer heeft vlak voor het zomerreces een motie aangenomen om ingrepen in de pluimveesector per 1 januari 2015 te verbieden. Niet alleen de sector, ook de Dierenbescherming en het onderzoek vinden dit verbod te vroeg komen.

Ingrepen bij pluimvee

Op basis van het Ingrepenbesluit zijn per 1 september 2001 diverse ingrepen bij pluimvee verboden, zoals het verkorten van de snavel en het deels verwijderen van tenen, sporen en kammen. Maar de Nederlandse regering verleende destijds de sector vrijstelling tot 2006. In 2006 werd de vrijstelling verlengd tot 2011 en vorig jaar stelde de regering de invoering van de regels nog eens met tien jaar uit. De Partij van de Dieren riep echter met een motie op om de vrijstelling van het verbod op ingrepen in de pluimveesector tot 2021 te herroepen en het verbod op 1 januari 2015 onherroepelijk van kracht te laten worden. Begin juli stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met de motie. De motie werd gesteund door SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, PVV en de ChristenUnie.

Stuurgroep Ingrepen Pluimvee

Staatssecretaris Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft vorig jaar het advies opgevolgd van de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee om de ingrepen bij pluimvee nog eens tien jaar toe te staan. De ingrepen kunnen volgens de stuurgroep nog niet verantwoord achterwege worden gelaten. De gevolgen voor het welzijn van de dieren bij het achterwege laten van de ingreep zijn veel groter dan het nadelige gevolg van de ingreep zelf. Om tot oplossingen te komen om ingrepen veilig en verantwoord achterwege te laten moet meer onderzoek verricht worden, alsmede een goede kennisoverdracht naar de pluimveehouders plaatsvinden. Ook werd afgesproken dat de voortgang van het proces om te komen tot een situatie zonder ingrepen elke 2,5 jaar geëvalueerd zou worden en is voor het snavelbehandelen de infraroodmethode verplicht gesteld. Deze afspraken worden nu met het aannemen van de motie doorbroken.

Verbod op ingrepen te vroeg

De sector vindt het veel te vroeg om de ingrepen per 2015 te verbieden en krijgt daarbij steun vanuit het onderzoek en van de Dierenbescherming. Met name het niet meer behandelen van de snavels bij legkippen - snavelbehandelen is de meest bekende en toegepaste ingreep - vormt een groot risico. Als in onbehandelde koppels verenpikken ontstaat, dan kan dat tot grote welzijns- en gezondheidsschade leiden door verenpikken en kannibalisme. Dat dieren naar elkaar gaan pikken kan door een scala aan factoren ontstaan. Zo is bekend dat onder andere voeding, licht, strooiselmanagement, en genetische aanleg hier invloed op hebben, vaak in combinatie. Op dit moment komt verenpikken in alle gangbare systemen nog veelvuldig voor. Volgens onderzoekster Van Niekerk van Wageningen UR Livestock Research is het belangrijk onderzoeksbevindingen nu eerst goed in de praktijk te testen. Van Niekerk: "Om dit goed te doen, is echt nog tien jaar nodig" (Boerderij Vandaag, 12 juli 2012). Marijke de Jong, beleidsmedewerker Dierenbescherming en lid Stuurgroep Ingrepen Pluimvee, zegt hierover in het vakblad Pluimveehouderij "Een verbod willen we, maar we hebben echt langer de tijd nodig".

(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)