Nieuws

Naar een duurzaam voedselsysteem

Om te zorgen dat de groeiende wereldbevolking in de toekomst kan beschikken over voldoende veilig en gezond voedsel is een geïntegreerde aanpak van ons voedselsysteem nodig. Alleen zo kun je de noodzakelijke natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheren. Dat is nu vaak niet het geval.

Voor de productie van voedsel heb je natuurlijke helpbronnen als land, water en mineralen nodig. Wil je in de toekomst de wereldbevolking kunnen blijven voeden, die in 2050 naar schatting 9 miljard mensen zal tellen, dan moet je die bronnen duurzaam beheren. Maar nu wordt veel land niet duurzaam beheerd. Zo is 33% van de bodems in de wereld gedegradeerd, zo meldt het rapport 'Food systems and natural resources'. Mineralen worden verspild. Van de totale hoeveelheid stikstof en fosfor die via kunstmeststoffen in de landbouw wordt gebruikt, eindigt slechts 15-20% op het bord van de consument. 61% van de commercieel belangrijke vispopulaties wordt volledig bevist, 29% wordt zelfs overbevist. En de wereldwijde voedselproductie is bovendien verantwoordelijk voor circa 24% van de uitstoot van broeikasgassen.

Voedselsystemen

Wil je werken aan duurzame ontwikkeling, dan moet je beginnen bij de voedselsystemen. Voeding is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling, zo is te lezen in de Nederlandse samenvatting van het rapport. Maar de huidige voedselsystemen bieden geen voedselzekerheid voor iedereen. De voedselproductie is in 50 jaar in omvang weliswaar verdubbeld en het voedselpakket is gevarieerder geworden, maar het is ongelijk verdeeld. Wereldwijd lijden 800 miljoen mensen honger, 2 miljard mensen hebben gebrek aan micronutriënten als vitamine A, jodium, ijzer en zink. Daarnaast kampen 2 miljard mensen met overgewicht.

Geïntegreerde aanpak

Er zijn veel mogelijkheden. Het rapport noemt veel technische oplossingen. Het beleid richt zich in veel landen op boeren en vissers, maar dat is niet genoeg. Juist de boeren en vissers weten vaak goed hoe het beter kan, maar het ontbreekt hen aan de financiële mogelijkheden om dit te realiseren. De verbetering moet gericht zijn op alle actoren in de voedselketen. Daarom is een geïntegreerde aanpak nodig.

In de Nederlandse samenvatting van 'Food systems and natural resources' staan twaalf stappen genoemd voor een geïntegreerde aanpak. Zo moet voedselverspilling verminderen, net als de consumptie van producten die een groot beslag leggen op hulpbronnen, denk aan vlees. De milieuschade moet beter beprijsd worden, de verbinding tussen stad en platteland moet hersteld worden. En overheden moeten investeren in rurale infrastructuur, onderwijs, training, technologie en kennisoverdracht.

Een infographic visualiseert de inhoud van het ruim 80 pagina's tellende Engelstalige rapport.

(Bron foto: Pixabay)