Nieuws

'Nature based solutions' nodig voor natuurbescherming

Het huidige natuurbeleid beschermt de natuur onvoldoende. De achteruitgang van de natuur kun je alleen stoppen wanneer we onze econome en samenleving anders inrichten, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van ‘Nature based solutions’ waarbij je natuurlijke processen of hulpbronnen inzet.

Het Europese en Nederlandse natuurbeleid zet in op behoud en versterking van natuurgebieden om zo bedreigde planten- en diersoorten te behouden. Sinds de jaren '90 worden natuurgebieden vergroot en ecologische verbindingszones ingericht binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), of nu het Natuurnetwerk Nederland.

Natuurbeleid

Dat beleid heeft wel wat resultaat, schrijft magazine 'Nieuwe Veluwe' in een artikel, maar het is niet genoeg. Met dit natuurbeleid kan in 2027 maximaal 65% van de natuurdoelen gerealiseerd worden. En buiten beschermde natuurgebieden gaan veel soorten planten en dieren in aantallen achteruit. De milieudruk door bijvoorbeeld verdroging, versnippering van natuurgebieden of stikstofneerslag blijft hoog.

Met een intensiever beheer zou je die negatieve effecten wel tegen kunnen gaan, maar de vraag is of dat haalbaar is gezien draagvlak, kosten of bijvoorbeeld de PAS-problematiek. Er zijn veel beleidsmatige, maatschappelijke, praktische of ecologische redenen waarom intensiever beheer niet mogelijk is.

Natuurverkenning

Hoe moet het dan wel? Onderzoekers van Wageningen University & Research en het Planbureau voor de Leefomgeving buigen zich over die vraag. Moet je het natuurnetwerk vergroten? Toch het beheer intensiveren? Of zijn er andere mogelijkheden? De onderzoeker zoeken vooral naar een alternatief waarbij je zo goed mogelijk gebruik maakt van natuurlijke systemen, processen en hulpbronnen. Er zijn al veel voorbeelden van zogenoemde 'Nature based solutions'. Denk aan natuurinclusief bouwen of waterveiligheidsprojecten waarbij ruimte is voor natuur.

De teloorgang van de natuur is alleen te stoppen wanneer we onze economie en onze samenleving fundamenteel anders inrichten, aldus het artikel. Met de nieuwe Natuurverkenning - die in 2021 moet verschijnen - willen de wetenschappers bouwstenen leveren voor een natuurinclusieve economie en perspectief voor het natuurbeleid.

(Bron foto: Jan Nijman)

Links

(2)