Nieuws

Natuur en recreatie in het Buijtenland

Alterra en LEI hebben een plan beoordeeld over hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft een plan opgesteld voor inrichting en beheer van het Buijtenland van Rhoon (bij Rotterdam). De provincie Zuid Holland heeft daar eerst professor Cees Veerman naar laten kijken (rapport ‘Behoud de polders van het Buijtenland van Rhoon!’) en naar aanleiding daarvan de instituten Alterra en LEI gevraagd de potentie van het voorstel voor natuur- en recreatieve waarden te beoordelen. In het rapport ‘Naar Buijten!’ beschrijven zij hun bevindingen.

Randvoorwaarden

Een van de vragen waar de provincie antwoord op wilde, was onder welke randvoorwaarden het plan van VNC voor het Buijtenland van Rhoon kan leiden tot hoogwaardige (akker)natuur en een landschap dat aantrekkelijk is voor recreatie. De onderzoekers stellen dat met het voorstel van VNC met akkerranden, florarijke akkers en natte dooradering inderdaad een sterke verbetering van de biodiversiteit in het Buijtenland van Rhoon te verwachten valt. Wel vragen ze zich af of het lukt om te komen tot de 11 doelsoorten (flora en fauna) die in het plan worden genoemd. Met uitzaaien is het volgens hen wel mogelijk om boven die 11 soorten uit te komen, maar of ze zich kunnen handhaven, is de vraag.
Verder komt het rapport met een aantal aanbevelingen die de kansen voor natuurkwaliteit aanmerkelijk vergroten, waaronder het toepassen van niet-kerende grondbewerking of ondiep ploegen in (een deel van) de akkerranden en florarijke akkers. Ook wordt aangeraden een fors deel van de tussenliggende akkers biologisch te beheren en nestbescherming plaats te laten vinden in zowel de randen als de akkers.

Recreatie

Het plan van VNC biedt volgens het rapport veel mogelijkheden voor recreanten met uiteenlopende motieven, maar vooral aan mensen die gezelligheid en/of ontspanning zoeken. Deze kwaliteit kan nog versterkt worden als toegang voor auto’s wordt beperkt tot bestemmingsverkeer en parkeergelegenheid wordt geboden bij horecagelegenheden aan de rand van het gebied. Dit zijn namelijk goede startpunten voor allerlei routes in het gebied. Ook adviseren de onderzoekers onder andere dat het voorgestelde informatiecentrum een brede doelstelling krijgt voor natuur- en milieu-educatie en dat er een natuurspeelplaats wordt ingericht.

Vragen

De provincie wilde ook graag antwoord op de vraag wat redelijke uitgaven zijn voor waardedaling van de grond, aanleg, beheer en organisatiekosten. Dat konden de onderzoekers moeilijk beoordelen omdat een toelichting bij de kostenraming in het VNC plan ontbrak. Het uitgangspunt voor de grondwaarde lijkt redelijk, zo schrijven de samenstellers van het rapport, maar de berekeningsmethode voor compensatie van inkomens- en vermogensderving roept vragen op. Niet alleen wat betreft de kostenramingen voor inrichting en beheer van het areaal dat omgezet zou moeten worden in hoogwaardige natuur met natuur- en landschapsbeheer (254 hectare), maar ook inzicht in de gevolgen van een andere bedrijfsvoering op de overige 311 hectare.

(Bron foto: Pixabay)