Nieuws

Natuurbeheer gericht op insecten

Het gaat niet goed met de insecten. In dertig jaar tijd is het aantal insecten fors afgenomen, zowel in natuurgebieden als daarbuiten. Natuurbeheerders kunnen met insectenvriendelijk beheer de diversiteit aan insecten bevorderen.

Dat het niet goed gaat met insecten werd in oktober 2017 duidelijk toen een groep wetenschappers meldden dat de insectenstand in 27 jaar tijd met ongeveer driekwart was afgenomen. Ook in Nederland blijkt uit onderzoeken dat het niet geod gaat met insecten. Dat is niet alleen jammer. Die achteruitgang heeft ook gevolgen voor andere diergroepen die insecten als voedsel gebruiken.

Oorzaken

In de diverse studies worden verschillende oorzaken voor die achteruitgang genoemd: Intensivering van de landbouw, nivellering van het landschap, stikstofdepositie en verzuring bijvoorbeeld. Er worden diverse maatregelen genomen. Ook natuurbeheerders kunnen wat doen, zo is te lezen in de nieuwsbrief van O+BN met als thema 'Insecten in het natuurbeheer'. Maar zij kunnen niet alle problemen oplossen.

Nieuwe natuur

De nieuwsbrief gaat met name in op de nieuwe kennis die afgelopen jaren is ontwikkeld om de insectenstand te herstellen of te bevorderen. Zo kun je landbouwgronden die uit de productie zijn genomen weer omvormen voor natuur. Je creëert zo weer nieuwe leefgebieden voor insecten. Maar het herstel van zeldzame soorten insecten blijkt vaak traag te verlopen. Een erklaring is dat bronpopulaties van de zeldzame soorten in de omgeving vaak niet voorhanden zijn.

Verstuiving

In duinen kun je de leefgebieden voor insecten verbeteren door kleinschalige verstuiving toe te laten. Verstuiving blijkt een positief effect te hebben op de ongewervelde fauna, maar dat herstel is wel vaak tijdelijk. Door verstuiving op meer plekken toe te laten, worden de kansen voor insecten wat beter.

Herintroductie

Herintroductie van soorten kan soms ook werken, zoals is gebleken bij eenherintroductieproject van kokerjuffers in de Heelsumse beek. De nieuwsbrief maakt ook melding van andere goed werkende maatregelen zoals sinusbeheer bij het maaien van grasland, of het gebruik van steenmeel of keverbanken.

De nieuwsbrief meldt dat ecologen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een lijst aan maatregelen hebben opgesteld die je als natuurbeheerder zou kunnen uitvoeren om de diversiteit aan insecten te bevorderen.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(7)