Nieuws

Natuurbeleid gericht op samenleving, een aarzelend begin

Het Natuurpact uit 2013, waarin rijk en provincies afspraken hebben gemaakt over het natuurbeleid, is uit de startblokken. Om biodiversiteitsdoelen te halen, zijn provincies goed op weg, maar versterking van maatschappelijke betrokkenheid staat nog in de kinderschoenen.

Natuur en samenleving zijn sterk met elkaar verweven, zo begint het rapport 'Lerende evaluatie van het Natuurpact'. Je ziet dat bijvoorbeeld aan het effect van natuur op de waarde van vastgoed, of aan de locaties van populaire vakantiebestemmingen. Maar het natuurbeleid was lange tijd niet gericht op de samenleving, eerder op wetten, regels en procedures.

Natuurpact

Met het Natuurpact, zoals rijk en provincies dat in 2013 hebben gesloten, zou daar verandering in komen. Het gedecentraliseerde natuurbeleid is niet langer alleen gericht op behoud van biodiversiteit, maar ook op versterking van de maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur en het verstevigen van de relatie tussen natuur en economie. Het onderzoeksrapport van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen University & Research (WUR) laat zien wat met dit nieuwe natuurbeleid tot nu toe is bereikt.

Biodiversiteitdoelen

Met het nieuwe natuurbeleid zijn de provincies goed op weg, als het gaat om de realisatie van biodiversiteitdoelen, concluderen de onderzoekers. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027. Een van de manieren waarop provincies aan die doelen werken is de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN), de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De verwerving van gronden gaat nog lastig. Sommige provincies zetten in op realisatie van nieuwe natuur in samenwerking met agrariërs, maar dat komt nog niet goed van de grond. Een andere manier om de biodiversiteitsdoelen te halen is verduurzaming van de landbouw.

Natuur en samenleving

De versterking van de relatie tussen natuur en samenleving moet door provincies in veel gevallen nog worden uitgewerkt. Vanwege het verplichtend karakter richten provincies hun beleid nu vooral op de VHR-doelen, aldus het rapport. Toch zijn provincies met externe partijen aan het experimenteren. Zo wil de provincie Flevoland in het programma 'Nieuwe natuur' met terreinbeheerders en maatschappelijke initiatieven samen nieuwe natuur realiseren zoals een voedselbos en een kroonbos.

(Bron foto: Jan Nijman)