Nieuws

Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs

Natuurinclusieve landbouw is actueel en urgent. Het is landbouw die een brug slaat tussen biodiversiteit, verantwoord voedsel produceren en een gezonde economie. Het zou een plaats moeten krijgen in groen onderwijs. In een Masterclass werden mogelijkheden verkend.

In 2014 introduceerde de overheid het begrip natuurinclusieve landbouw als beleidsthema. Natuurinclusieve landbouw streeft naar een zo klein mogelijk negatief effect op de natuur en een zo groot mogelijk positief effect van de natuur op de bedrijfsvoering. De overheid hecht waarde aan natuurinclusieve landbouw omdat we voor belangrijke maatschappelijke opgaven staan: de biodiversiteit staat sterk onder druk en de landbouw heeft daarop een grote impact. We moeten de biodiversiteit beschermen en herstellen. Tegelijkertijd moeten we veilig en verantwoord voedsel produceren. Er is een groeiend besef dat natuur en landbouw elkaar nodig hebben.

Masterclass

Om het thema vorm te geven is een transitie van de landbouw nodig. Het thema moet niet alleen een plaats krijgen bij ondernemers maar ook in groen onderwijs. Daarom organiseerde het Onderwijs Vernieuwings Programma in samenwerking met het Minister van EZ en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 3 oktober een masterclass 'Natuurinclusieve Landbouw'. Belangrijk thema van de dag was de verkenning van kansen voor het onderwijs. Wat moet een natuurinclusieve ondernemer kennen en kunnen? Wat kan het onderwijs doen om dit te faciliteren? En wat zijn behoeften vanuit het onderwijs?

Onderwijs

De presentaties van de masterclass - die vrij beschikbaar zijn - laten zien dat het thema veel aspecten omvat. Praktische voorbeelden kwamen voorbij, zoals de akkerbouwers in het project 'Veldleeuwerik' die werken aan een gezonde bodem, of melkveehouders die in het project 'Weide Weelde' melk produceren op een manier die ook goed is voor weidevogels.

Het onderwijs wil er wel een rol in spelen, zo blijkt uit de dag, maar aandacht voor het thema is nog niet structureel ingebed in het programma. Het is vaak nog versnipperd in lessen over bodem, gewasbescherming, plantenteelt of weidebouw. Er is behoefte aan lesstof en het thema zou voor het mbo een plek moeten krijgen in de kwalificatiestructuur.

Kennis

Het onderwijs kan een rol spelen bij de overdracht van kennis, maar er is nog veel te winnen. Het thema staat voor veel gangbare boeren nog ver van de praktijk. Het is daarom belangrijk het economisch perspectief te laten zien en goede praktische voorbeelden.

Om kennis te ontsluiten, ontwikkelt Groen Kennisnet in samenwerking met het Ministerie van EZ een kennisdossier. Op 22 november organiseert het netwerk een werkconferentie Natuurinclusieve Landbouw in Den Bosch.

(Bron foto: Shutterstock)