Nieuws

Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs

Docenten van de groene mbo en hbo opleidingen in Nederland willen graag samen met boeren, ondernemers en onderzoekers aan de slag met het thema natuurinclusieve landbouw in hun opleidingen. Ze zijn er van overtuigd dat dit helpt bij het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw in Nederland. Integratie van het thema in bestaande vakken is daarvoor de basis.

Een enquête onder docenten van de groene mbo en hbo opleidingen in Nederland is enthousiast ingevuld door bijna 100 docenten. De enquête is uitgevoerd voor het Common Agricultural Policy project 'A greener future for young farmers'. In dit project wordt, naast dat er gekeken wordt wat de behoefte aan lesmateriaal voor Natuurinclusieve landbouw is, ook geïnventariseerd wat er al beschikbaar is. Het project ondersteunt ook initiatieven voor de ontwikkeling van lesmateriaal en ontsluit bestaand materiaal via Groen Kennisnet.

Toekomstbestendige landbouw

Meer dan 70% van de docenten is ervan overtuigt dat natuurinclusieve landbouw geen politieke grill is. Het is een thema dat blijft en men denkt dat dit zeker gaat helpen om de huidige landbouw om te vormen naar een toekomstbestendige en duurzame landbouw. De docenten geven aan een goed beeld te hebben wat natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw inhoudt. Toch zijn de meningen verdeeld over de vraag of natuurinclusieve landbouw hetzelfde is als kringlooplandbouw: 40% is het daar gedeeltelijk of geheel mee eens, tegenover 40% die het er niet mee eens is. Een goede uitleg over wat beide thema’s inhouden, kan hier duidelijkheid scheppen.

Het onderwerp leeft nog maar bij een deel van de studenten in positieve én negatieve vorm. Vaak is het ook afhankelijk van wat zij van huis uit mee krijgen. De docenten geven wel aan dat dit onderwerp toch zeker bij een derde van de studenten weerstand oproept. Door de huidige discussie rondom de PAS kan deze weerstand mogelijk verder toenemen.

Lesmateriaal

De behoefte aan bruikbare informatie over natuurinclusieve landbouw voor de lessen is groot bij de docenten. Met name ondersteunend materiaal in de vorm van achtergrondinformatie over het concept natuurinclusieve landbouw wordt door meer dan de helft van de docenten gevraagd. Een regionale invalshoek bij de ontwikkeling van het materiaal wordt hierin heel belangrijk gevonden.

Lesmateriaal moet dus zo ontwikkeld worden dat deze aansluit bij de regionale landbouwpraktijk bij de scholen. Het integreren van de kennis over natuurinclusieve landbouw in de bestaande curricula wordt daarin als een logische stap gezien en de docenten zien daar ook kansen voor in veel vakken.

De informatie is het liefst vindbaar op één centrale plek, mits deze up to date is. Inmiddels wordt er gewerkt aan een portal Natuurinclusieve landbouw binnen Groen Kennisnet.

Samen aan de slag

Bij voorkeur gaan de meeste docenten met dit thema aan de slag samen met actoren in het veld: met boeren en andere ondernemers, maar ook met het onderzoek willen ze dit oppakken. Het vinden van goede voorbeeldbedrijven waar boeren en andere ondernemers hun verhaal en motivatie direct in de praktijk kunnen toelichten is daarvoor de eerste stap.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op het congres Natuurinclusieve landbouw van 27 en 28 november in Kamerik. De tweede dag was gericht op het onderwijs. Binnenkort komen de presentaties van deze dag beschikbaar via Groen Kennisnet.

Het project A greener future for young farmers is gefinancierd door de EU en het Prins Bernard Cultuurfonds en wordt uitgevoerd door Vogelbescherming Nederland, Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein.

(Bron foto: Hogeschool Van Hall Larenstein)

Links

(3)