Nieuws

Natuurlijke plaagbestrijding in aardappelteelt

Bladluizen en coloradokevers zijn de belangrijkste plaaginsecten in de teelt van aardappelen. Natuurlijke bestrijders als spinnen, kevers, zweefvliegen, sluipwespen en gaasvliegen kunnen de schade door bladluizen beperken. Een praktische handleiding laat zien wat er mogelijk is.

Er zijn drie groepen bladluizen die in aardappelen schade kunnen veroorzaken: de aardappeltopluis, de veldboomluis en de wegedoornluis. Die bladluizen hebben diverse natuurlijke vijanden, zoals spinnen, kevers, zweefvliegen, sluipwespen en gaasvliegen. De coloradokever is een andere belangrijke plaag in de aardappelen. Maar die kever heeft geen natuurlijke vijanden. De kever - die massaal kan voorkomen in aardappelen - is een exoot en is voor veel andere insecten giftig.

Natuurlijke vijanden

Je kunt de schade door bladluizen in aardappelen beperken door rekening te houden met natuurlijke plaagbestrijders. Dat houdt in dat je de inzet van insecticiden moet beperken. die insecticiden zijn ook schadelijk voor natuurlijke vijanden. Je moet insecticiden beschouwen als laatst redmiddel, zo meldt de brochure Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de aardappelteelt.

Er zijn verschillende maatregelen die je kunt nemen. Zo kun je zorgen voor een brede vruchtwisseling, aardappelopslag zo veel mogelijk verwijderen en een kruidenrijke akker of akkerrand aanleggen. Die bloemrijke akkerranden zijn van belang voor het in standhouden van diverse natuurlijke vijanden. De larven van de zweefvliegen eten luizen, maar de volwassen insecten doen zich te goed aan nectar en stuifmeel. En ookandere insecten als kevers en spinnen hebben meerjarige elementen nodig zoals akkerranden en bermen.

Schadedrempel

Denk je toch in te moeten grijpen, dan is het zinvol om rekening te houden met de schadedrempel. In de brochure worden schadedrempels genoemd. Voor de aardappeltopluis is dat twee luizen per samengesteld blad op een kleine plant en vijf op een grote plant. Voor de veldboomluis en wegedoornluis is de schadedrempel 25 luizen per samengesteld blad. Voor andere luizen geldt als schadedrempel 50 luizen per samengesteld blad. Zijn er natuurlijke vijanden aanwezig - 1 op 10 schadelijke insecten - dan kun je de schadedrempel negeren. In de brochure wordt uitgelegd hoe je luizen het best kun waarnemen.

Als je een middel kiest, dan is het raadzaam rekening te houden met milieueffecten. Raadpleeg daarvoor de milieumeetlat. Kies voor een selectief middel. Je kunt milieueffecten verder beperken door slects een deel van het perceel te bespuiten. En houd bij de keuze van het spuitmoment rekening met meest gunstige omstandigheid. Spuit niet bij regen bijvoorbeeld. Je kunt eventueel de SpuitweerWijzerApp gebruiken.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(4)