Nieuws

Natuurnetwerk ligt op schema

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk, zo blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het Natuurpact. Tot 2027 moeten de provincies nog ruim 50.000 hectare natuur, ofwel 8% van het Natuurnetwerk realiseren.

Sinds 2013 zijn de provincies zelf verantwoordelijk voor de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk. Dit natuurnetwerk, dat voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd genoemd, is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het beoogde netwerk, dat in 2027 gerealiseerd moet zijn, heeft een omvang van 670.00 hectare. In 2011 was van dit netwerk 588.000 hectare - 88% - gerealiseerd. Tussen 2011 en 2016 is er nog 28.000 bij gekomen, 4% van het totale netwerk. In 2015 hebben de provincies 1.747 hectare aan grond verworven of ingericht, zo is te lezen in de tweede voortgangsrapportage. Tot 2027 rest nog de ontwikkeling van 52.000 hectare (8%) van het netwerk.

Natuurpact

Het Natuurpact is het natuurbeleid zoals de overheid dat in 2013 met de provincies is overeengekomen. Decentralisatie van het natuurbeleid staat centraal. De overheid denkt dat provincies beter in staat zijn om - met maatschappelijke organisaties - uitvoering te geven aan het natuurbeleid en tegelijkertijd te werken aan maatschappelijk draagvalk. De focus ligt niet alleen op behoud van natuurwaarden en biodiversiteit, maar ook op de belevingswereld van de mensen. Natuurbeleid moet ook bijdragen aan geluk, gezondheid en economisch welzijn.

Voorbeeldprojecten

Jaarlijks komt de overheid met een voortgangsrapportage van het Natuurpact. De in januari verschenen rapportage is de tweede. In de rapportage zijn voor elke provincie voorbeeldprojecten opgenomen, zoals de herinrichting van de Reest op de grens van Drenthe en Overijssel om verdroging van het gebied te verminderen, of herstel van de Oostelijke Vechtplassen in Utrechte, zodat een robuuster watersysteem zich kan ontwikkelen. Een infographic van deze rapportage laat in een oogopslag een aantal van die voorbeeldprojecten zien.

(Bron foto: Jan Nijman)