Nieuws

Natuurpact op schema

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 25 procent van de opgave voor 2027 is gerealiseerd.

Provincies hebben afgelopen drie jaar 11.500 hectare natuurgebied verworven en meer dan 25 hectare ingericht voor de natuur. Daarmee liggen ze op schema van de afspraken in het Natuurpact, de overeenkomst die de provincies in 2013 met staatssecretaris Dijksma hebben gesloten. Een van die afspraken is dat in 2017 80.000 hectare nieuwe natuur ingericht moet zijn. 25 procent van die opgave is inmiddels gerealiseerd, zo blijkt uit de voortgangsrapportage 'Natuur in de provincie. Eén jaar Natuurpact in uitvoering'.

Decentralisatie

Met ingang van 2014 zijn provincies geheel verantwoordelijk om samen met maatschappelijke organisaties het Nationaal Natuurnetwerk te realiseren. Dit natuurnetwerk, dat voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd genoemd, is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De twaalf provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en ontwikkeling van dit netwerk. In totaal omvat het door de provincies beheerde areaal van het nationale Natuurnetwerk ongeveer 583.000 hectare. Het grootste deel daarvan wordt beheerd op basis van natuurdoelstellingen die met de provincies zijn afgesproken.

Met de decentralisatie van het natuurbeleid, zoals in 2013 in gang gezet in het Natuurpact, wil de overheid bereiken dat de focus niet alleen ligt op behoud van natuurwaarden en biodiversiteit, maar ook op de belevingswereld van de mensen. Natuurbeleid moet ook bijdragen aan geluk, gezondheid en economisch welzijn. Om dat te realiseren is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Provincies hebben daar een belangrijke rol in. Ze kunnen werken aan maatschappelijk draagvlak, duurzame en economische ontwikkeling in de regio.

Voortgang

Met het gedecentraliseerde natuurbeleid moeten provincies en gebiedspartners een samenhangend en robuust natuurnetwerk realiseren dat de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water haalt. Met dat proces lijken ze op de goede weg, zo blijkt uit de voortgangsrapportage van het Natuurpact. Die rapportage levert input voor een driejaarlijkse evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving

(Bron foto: S[i]lo)