Nieuws

Nederlanders maken zich weinig zorgen over overstromingsrisico’s

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich weinig zorgen maken over de overstromingsrisico’s in Nederland. De respondenten maken zich meer zorgen over de oorzaken die ten grondslag liggen aan overstromingen.

Dit zijn de resultaten uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit onderzoek hebben 1073 Nederlanders een online vragenlijst ingevuld met vragen over hoe ze denken over waterveiligheid. De resultaten van dit onderzoek staan in “Waterbewustzijn van de Nederlandse bevolking”.

Overstromingsrisico’s

De respondenten maken zich weinig zorgen over de overstromingsrisico’s in hun eigen woonomgeving, zoals dijkdoorbraken of overstromingen uit zee. De gemiddelde score is 2,9 op een schaal van 1 (geen zorgen) tot 10 (zeer grote zorgen). In het oosten en zuiden zijn de minste zorgen. Ze gaan er vanuit dat er door de overheid voldoende maatregelen genomen worden om het overstromingsgevaar in Nederland tegen te gaan.

Wereldwijde problemen die samenhangen met de klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, droogte en smeltende ijskappen, baart hen meer zorgen.

Kwetsbaarheid

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de respondenten niet beseffen hoe kwetsbaar Nederland is voor overstromingen. Gemiddeld denken mensen dat 45% van Nederland onder water kan komen te staan. In werkelijkheid is dit 60%. Ondanks dat de kwetsbaarheid onderschat wordt, vinden de ondervraagden wel dat het risico op overstromingen serieus genomen moet worden. Ook is het merendeel bekend met de maatregelen om hoogwater tegen te gaan, zoals dijken, sluizen, stormvloedkeringen, duinen en gemalen.

Verhuizen?

Mocht er een dreiging zijn tot overstroming, dan blijft 40% waar die is, 39% gaat weg uit het overstromingsgebied en 16% heeft geen idee of ze zullen blijven of weggaan. Vrouwen en mensen uit stedelijke gebieden zijn relatief vaak geneigd weg te gaan. Als mensen blijven waar ze zijn, vertrouwen ze op nieuws via digitale kanalen. maar het is niet zeker of deze kanalen wel blijven werken ten tijde van een overstroming.

Toekomstbeeld

De meeste respondenten zijn het eens met de stelling dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de waterveiligheid van mens, natuur en milieu in de wereld en in Nederland. Bijna de helft acht het waarschijnlijk dat er over honderd jaar anders uit zal zien, alhoewel ze zich daar geen goed beeld bij kunnen vormen. Een minderheid denkt dat de verkeersinfrastructuur meer op water zal plaatsvinden dan op land en dat wegen alleen nog maar op dijken aanwezig zullen zijn. Om Nederland te beschermen tegen water, vindt de komende jaren de grootste veiligheidsoperatie plaats sinds de Deltawerken. Weinig respondenten zijn hiervan op de hoogte.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(1)