Nieuws

Niet houtige, waardevolle biomassa verwerken

Niet houtige biomassa kent vele bestemmingen. In afzonderlijke brochures –Maaien, Oogsten, Opslag- is uiteengezet hoe aan de kwaliteitseisen behorend bij het eindproduct/de bestemming kan worden voldaan.

In het rapport Verwerken niet houtige biomassa is de informatie uit de brochures samengebracht. Het beschrijft de diverse potentiële bestemmingen en eindproducten. Denk aan veevoer, raffinage, bodemverbeteraar, vezelgebruik en vergisting*. Ook de verschillende soorten maaisel worden omschreven, evenals afvoerende partijen. In de bijlagen zijn voorbeelden te vinden van deze partijen, het maaisel dat zij leveren en wat ze ermee doen.

Omslag in denken

Een voorbeeld is Staatsbosbeheer: zij voert het maaien en inkuilen van de drogere terreinen in eigen beheer uit. 'Er wordt goed nagedacht over de kwaliteit van het geoogste materiaal. Met name de omslag in denken van ''t spul mot weg' naar 'ons natuurgras is een waardevolle grondstof voor bijvoorbeeld energieproductie' is een hele belangrijke'.

In het Groen Kennisnet-dossier Valorisatie biomassa uit natuur en landschap wordt deze omslag ook genoemd: 'Valorisatie van biomassa betekent dat biomassa niet als afval wordt beschouwd, maar als grondstof. Biomassa is waardevol en heeft ook een prijs'.

Van veldbewerking tot opslag

In het rapport wordt verder ingegaan op diverse veldbewerkingen bij de oogst, wat er komt kijken bij inkuilen, het bouwen van kuilplaten en sleufsilo’s, enzovoorts. Zie daartoe ook de afzonderlijke brochures. Zo is in Maaien te lezen over diverse soorten maaimachines, stoppellengtes, rijsnelheden, soorten schudders, enzovoorts. De brochure Oogsten beschrijft methoden voor het inkuilen van voorgedroogd gras en de vele werktuigen die daarvoor beschikbaar zijn. In de brochure Opslag zijn praktische tips te vinden met betrekking tot de bewaring van gras.

* Zie het Groen Kennisnet-bericht Bermgras inkuilen en vergisten 'beste optie' als voorbeeld van (co)vergisting.


(Bron foto: Pixabay)