Nieuws

Nieuw Handboek Groenbemesters verschenen

Tijdens van de groenbemesterdag op 28 augustus op proefboerderij Vredepeel is het nieuwe Handboek Groenbemesters gepresenteerd en zeer enthousiast ontvangen door de praktijk, het onderwijs en kwekers.

In 2003 verscheen de brochure “Groenbemesters. Van Teelttechniek tot ziekten en plagen.' Deze brochure wordt tot op heden nog veel gedownload en gebruikt. Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Was het vijftien jaar geleden vooral bemesting en aaltjes, nu spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een zeker zo belangrijke rol.

Vanuit het onderwijs kwam het verzoek een update te maken die docenten en studenten wegwijs maakt in dit brede onderwerp. Via het WURKS programma van LNV werden middelen beschikbaar gesteld en door dit te combineren met financiering vanuit lopende programma’s als de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter bodembeheer, de PPS Groen, het Europese project Best4Soil en het project Evergreen (GreenPort NoordHollandNoord) is er nu een compleet handboek groenbemesters gerealiseerd waar niet alleen studenten en docenten maar ook telers en adviseurs de noodzakelijke informatie kunnen vinden.

Teeltaspecten

Het handboek heeft een kern (hoofdstuk 4 tot en met 7) waarin 21 groenbemesters worden besproken. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan mengsels en een aantal soorten dat veel in mengsels worden gebruikt. Naast deze beschrijvende hoofdstukken zijn er per groenbemestersoort factsheets waarin een korte samenvatting wordt gegeven.

Minstens zo belangrijk zijn de algemene hoofdstukken waarin de soortkeuze, teeltaspecten, N-vanggewassen, bewerken en de regelgeving worden besproken. Tijdens het samenstellen bleek de nodige informatie te ontbreken of gedateerd. Daarom is er als besluit een apart hoofdstuk missende informatie toegevoegd. Hopelijk gaat het niet weer 15 jaar duren voordat de missende informatie aangevuld wordt.

Eerste exemplaar

Met dit handboek is de kennis over groenbemesters beschikbaar en worden telers uitgedaagd hun voordeel hiermee te doen. Daarom is bij de opening van de Groenbemestersdag te Vredepeel het eerste exemplaar overhandigd aan Dirk de Lugt als voorzitter van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. Het tweede en derde exemplaar zijn overhandigd aan Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer en Vincent Enting van de vereniging voor zaadbedrijven Plantum.

In dit het handboek is digitaal toegankelijk: in het dossier Groenbemesters van Groen Kennisnet zijn alle hoofdstukken en factsheets als pdf te downloaden. Bovendien vind je er powerpointpresentaties. Uitgeverij Agrio heeft er voor gezorgd dat het handboek ook in gedrukte versie beschikbaar is.


(Foto: Overhandiging van het handboek aan Gera van Os en Vincent Enting door Leendert Molendijk, bron Wageningen University & Research)