Nieuws

Nutriëntenbelasting Alblasserwaard vooral uit landbouwgrond

Vanwege de hoge nutriëntenbelasting voldoet de waterkwaliteit op veel plaatsen niet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Uit onderzoek blijkt dat in de Alblasserwaard de nutriëntbelasting vooral uit landbouwgronden afkomstig is. Bemesting levert een groot aandeel.

De regionale waterkwaliteit voldoet op veel plaatsen nog niet aan de eisen zoals die in de Europese Kaderrichtlijn Water zijn geformuleerd. Een belangrijke oorzaak is de uitspoeling van nutriëtnen als stikstof en fosfaat. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor die hoge nutriëntenbelasting: stikstofdepositie, nutriëntrijke kwel, bemesting of mineralisatie van de veenbodem bijvoorbeeld.

Nutriëntenbelasting

Het Waterschap Rivierenland wil voor de Alblasserwaard meer weten over de oorzaak van die nutriëntenbelasting zodat het de juiste maatregelen kan nemen. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research analyseerden daarom de nutriëntenbelasting voor de Alblasserwaard en het aangrenzende gebied Vijfheerenlanden voor de periode 2004 tot 2013.

Bemesting

Uit het onderzoeksrapport 'Herkomst nutriënten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden' blijkt dat de nutriëntenbelasting voornamelijk wordt bepaald door de uit- en afspoeling van landbouwgronden. Bemesting levert een groot aandeel (38 tot 55%) gevolgd door nalvering vanuit de landbouwgronden (8 tot 20%). Uit aanvullende berekeningen blijkt dat de effecten van het effecten van het mestbeleid, het 5e Nitraat Actie Programma, op de nutriëntenbelasting gering is.

Nadat de onderzoekers de resultaten nader analyseerden, blijkt dat de berekende nalevering voor stikstof vanuit veenbodems mogelijk is onderschat en voor fosfor overschat. Dat zou betekenen dat voor stikstof het aandeel van de bemesting wat kleiner is en voor fosfaat juist groter, zo meldt het rapport.

(Bron foto: Pixabay)