Nieuws

Omschakeling naar biologische akkerbouw

Het areaal biologische akkerbouw in Vlaanderen blijft wat achter. In het dossier 'Omschakelen naar biologische akkerbouw' besteedt het vakblad Management&Techniek daarom aandacht aan verschillende aandachtspunten bij omschakeling zoals vruchtwisseling, arbeidsbehoefte en onkruidbeheersing.

In Vlaanderen blijft het areaal biologische akkerbouw wat achter als je het vergelijkt met Wallonië of Nederland. Het areaal in Vlaanderen bedraagt niet meer dan 1900 hectare, terwijl dat in Wallonïe 14.000 hectare is en in Nederland 11.000 hectare. De vraag naar biologische producten in Vlaanderen wordt dus ingevuld met producten van elders, schrijft vakblad Management&Techniek in het 'Dossier Omschakelen naar biologische akkerbouw.'

Afzet

Dat pleit voor omschakeling naar biologische akkerbouw, aldus het vakblad, maar die omschakeling is niet eenvoudig. De biologische markt is een kleine markt. Je zult bij omschakeling daarom goede afspraken met potentiële afnemers moeten maken. Voor Vlaanderen kun je informatie over potentiële afnemers vinden op het platform www.biozoektketen.be.

Vruchtwisseling

Het vakblad stipt in het dossier verschillende aspecten van omschakeling aan zoals vruchtwisseling, gewaskeuze, arbeidsuren en onkruidbestrijding. In biologische teelt moet je een ruime vruchtwisselng van 1 op 6 aanhouden. Je wisselt rooi- en maaivruchten af. Je kunt de vruchtwisseling verruimen door land te huren of te ruilen met andere akkerbouwers of melkveehouders. Maar voor biologische akkerbouwers zijn die mogelijkheden beperkt omdat voor het land een omschakelperiode van 2 jaar geldt.

Tijdens de omschakeling kiezen akkerbouwers het eerste jaar meestal voor teelten als tarwe, gras-klaver, maïs of suikerbieten. In het tweede jaar kun je kiezen voor voedergewassen zoals granen of gras-klaver, omdat je die voor een wat hogere prijs kunt verkopen als veevoer.

Arbeidsuren

Met de omschakeling neemt ook het aantal arbeidsuren toe. Vooral de teelt van uien en wortelen zijn arbeidsintensief omdat onkruidbestrijding veel aandacht vraagt. De arbeidsbehoefte kan oplopen tot 14 uur per hectare, aldus het vakblad. In granen, die de grond beter bedekken, is de arbeidsbehoefte lager.

Ervaring

In het dossier besteedt het vakblad aandacht aan het landbouwbedrijf van de familie Streel in Othee. Dat bedrijf is vijf jaar geleden overgeschakeld naar biologische bedrijfsvoering. Akkerbouwer Laurent Streel ervaart die omschakeling als de overstap naar een nieuw beroep. Hij moest nieuwe kennis opbouwen en kreeg te maken met ziektes en plagen die hij niet eerder tegengekomen was. De grote onkruiddruk vindt hij het lastigst binnen de biologische bedrijfsvoering.

Onkruiden

In het artikel 'Ga onkruiden te lijf met kennis, strategie en techniek, besteedt het vakblad ten slotte aandacht aan onkruidbestrijding. Die begint al bij de zaaibedbereiding bijvoorbeeld door een vals zaaibed aan te leggen. Je laat het onkruid al kiemen voordat je het echte zaaibed aanlegt. In het artikel wordt knopkruid als probleemonkruid uitgelicht.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(7)