Nieuws

Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw goed bezocht

De onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw op 28 november 2019 is goed bezocht met totaal 110 deelnemers. Docenten en andere medewerkers van onderwijsinstellingen waren goed vertegenwoordigd en men was tevreden over het programma.

Met name de workshops over de natuurinclusieve verdienmodellen, de strokenteelt met landschapselementen en Groen Kennisnet als bron voor lesmateriaal NIL werden gewaardeerd. De pdf’s van alle presentaties zijn hier te vinden en kunnen ook als lesmateriaal over Natuurinclusieve landbouw gebruikt worden.

Verdienmodellen

De dag heeft er voor gezorgd dat het begrip natuurinclusieve landbouw voor meer docenten is gaan leven en dat zij een beter beeld hebben bij de invulling hiervan. Verwachtingen ten aanzien van de kansen die nieuwe verdienmodellen bieden zijn vaak hoog gespannen, zo ook op deze onderwijsdag. In de praktijk blijkt dit toch ingewikkelder dan verwacht en worden deze kansen mede bepaald door het type bedrijf, de regio maar ook het boerenondernemerschap. De gepresenteerde voorbeelden hielpen om een goed beeld te schetsen van de mogelijkheden voor een boerenbedrijf.

Lesmateriaal

De docenten die dag hebben bijgewoond gaven wel aan dat ze vooral concreet lesmateriaal in verschillende werkvormen hebben gemist met in het bijzonder voor het vmbo. Ook bleef de akkerbouw onderbelicht. Verder werden studenten alsook natuurinclusieve ondernemers zelf gemist om mee in discussie te gaan. Toch was de onderwijsdag voor sommige docenten aanleiding om het lesmateriaal aan te passen of te actualiseren. Ook wil men meer aandacht besteden aan biodiversiteit in de lessen en kennis over natuurinclusieve landbouw in bouwen in lessen over bijvoorbeeld duurzaamheid.

Praktijkvoorbeelden

Voor een vervolg is vooral behoefte aan goede voorbeelden uit de praktijk, proeflessen, concreet lesmateriaal en onderwijsmodules, maar ook een betere verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. De behoefte aan de praktische doorvertaling van onderzoek naar onderwijs is groot. Onderwerpen die aansluiten bij de actualiteit zoals stikstof en de transitie naar kringlooplandbouw moeten daarin zeker aanbod komen.

(Bron foto: Vogelbescherming)