Nieuws

Onderzoek naar welzijnsindicatoren dierentuindieren

Staatssecretaris Bleker heeft aangekondigd onderzoek te laten uitvoeren naar het optreden van stereotypieën bij een beperkt aantal dierentuindieren. Het rapport zal begin 2013 beschikbaar komen.

Welzijnsindicatoren dierentuindieren

Begin 2011 heeft staatssecretaris Bleker van EL&I aan de Tweede Kamer toegezegd een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om welzijnsindicatoren voor dierentuindieren te ontwikkelen. In dit onderzoek moesten kosten in relatie tot het nut van de indicatoren afgewogen worden. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research. Bij het samenstellen van het rapport heeft onderzoeker Paul Koene samengewerkt met een klankbordgroep bestaande uit deskundigen vanuit de dierentuinwereld. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat het mogelijk is om welzijnsindicatoren en welzijnsindexen voor dierentuindieren te ontwikkelen. Door het grote aantal in dierentuinen gehouden soorten en de vele verschillende huisvestingssystemen wordt dit echter een tijdrovende en daardoor kostbare aangelegenheid.

Stereotypieën belangrijke indicatoren

In het rapport worden een aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek gegeven. Een van de mogelijkheden is het opstellen van gedrags- en welzijnsprofielen per soort. Hierin zouden volgens de Welfare Quality systematiek alle aspecten van gedrag en welzijn aan de orde moeten komen. Dit zou voor tien diersoorten in ongeveer 5 jaar ontwikkeld kunnen worden. De geschatte kosten bedragen echter ongeveer een half miljoen euro. Een andere mogelijkheid is om bestaande welzijnsindexen voor landbouwhuisdieren om te zetten naar een dierentuindierenwelzijnsindex. Deze methode zou goed aansluiten bij het Dierentuinenbesluit maar heeft niet de voorkeur van de dierentuindeskundigen. Zowel de onderzoeker als de leden van de klankbordgroep geven de voorkeur aan vervolgonderzoek naar stereotypieën. Deze worden gezien als een duidelijk zichtbare indicator voor dierenwelzijn. Bij eerder welzijnsonderzoek bij olifanten kwam het optreden van stereotypieën al naar voren als een van de belangrijke indicatoren.

Vervolgonderzoek naar stereotypieën

De staatsecretaris van EL&I heeft toegezegd onderzoek te laten uitvoeren naar het optreden van stereotypieën bij een beperkt aantal dierentuindieren. Hij verwacht de rapportage hierover begin 2013 aan de Kamer te kunnen aanbieden.


(Bron foto: Wikimedia)