Nieuws

Onmisbare applicaties voor energiebesparing in de glastuinbouw

Fossiele energie wordt schaarser en duurder. De Nederlandse glastuinbouw heeft als doel minder afhankelijk te zijn van deze fossiele brandstoffen. Het programma 'Kas als energiebron' (KAE) houdt zich bezig met energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw. KAE doet dit samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Klimaatverandering en het klimaatbeleid hebben impact op de bedrijfsvoering binnen de glastuinbouw. Consumenten worden kritischer en vragen steeds vaker naar duurzaam geteelde producten. Het KAE programma heeft daarom de ambitie om in 2050 fossielvrij te kunnen telen, klimaatneutraal en economisch rendabel te zijn. Ondernemers, toeleveranciers, onderzoeksinstellingen, overheid en brancheorganisaties werken samen aan nieuwe kennisontwikkeling en innovaties onder andere op het gebied van teelt, lichtbenutting, kas- en schermmaterialen en het stimuleren van aardwarmte. In het artikel 'U doet uzelf tekort als u geen kijkje neemt...'. komen verschillende applicaties aan bod die, voor het onderwijs en de praktijk van de glastuinbouw, van nut kunnen zijn.

Kennis delen

De Businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research heeft de app KASSIM ontwikkeld, een interactief leermiddel voor onderwijs en praktijk. Alle tot nu toe opgedane kennis op het gebied van 'Het Nieuwe Telen' is opgenomen in simulatiemodellen. KASSIM vind je samen met uitgebreide documentatie op Groen Kennisnet (GKN). KASSIM kan ook interessant zijn voor telers en bedrijven.

KASSIM geeft inzicht in de processen in een kas. Kasklimaat, gewasverdamping en temperatuurverdeling worden op een overzichtelijke manier in beeld gebracht. Met dit leermiddel zouden docenten uit het mbo, het hbo en het wo nieuwe leerstof kunnen ontwikkelen voor lessen onder andere op het gebied van schermen en belichten. Andere interessante applicaties zijn de Kaskieswijzer, de Uitstralingsmonitor en de Waterstromen app.

Kaskieswijzer

De kaskieswijzer is een interactief naslagwerk voornamelijk op het gebied van daglichtbenutting binnen de glastuinbouw. Hoe kun je zonne-energie optimaal benutten en welke factoren belemmeren de toetreding van licht? De Kaskieswijzer geeft antwoorden op je vragen en maakt kennis toegankelijk.

Uitstalingsmonitor en Waterstromen app

De uitstralingsmonitor simuleert de gevolgen van uitstraling voor het verticale temperatuurprofiel in je gewas en voor de gewasverdamping in verschillende lagen van het gewas. De Waterstromen app berekent de waterstromen zodat telers en installateurs weten hoeveel water en stikstof ze lozen en wanneer. Met behulp van de app kun je zien of aan de stikstof-emissienormen wordt voldaan, hoeveel er geloosd wordt en met welke investeringen je de emissies kunt verminderen.

(Bron foto: Shutterstock)