Nieuws

Ontbossing in Nederland draagt bij aan CO₂-uitstoot

Het areaal bos in Nederland neemt sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare af. Die ontbossing speelt een belangrijke rol bij de CO₂-uitstoot. Kimaatconsequenties krijgen te weinig aandacht bij de kap van bossen, vinden onderzoekers.

Ontbossing draagt bij aan het broeikaseffect. Na ontbossing komt de koolstof die is opgeslagen in biomassa en strooisel in een keer vrij. Het zorgt voor een uitstoot van 499 ton CO₂ per hectare in een keer, meldt vakblad Bos Natuur Landschap in het artikel 'Het Nederlandse bos als bron van CO₂'. Het vastleggen van die CO₂ gaat an aanplant van een nieuw bos 40 keer langzamer. Nederland heeft zich met het ondertekenen van het VN-klimaatverdrag en het Kyoto Protocol verplicht de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en zo mogelijk vast te leggen.

Bos

Nederland moet daarom voor een LULUCF-klimaatrapportage (Land use, Land Use Change and Forestry, een sector onder het VN-klimaatverdrag) bijhouden hoeveel land als bos in gebruik is. Een bos wordt daarbij gedefinieerd als een terrein met houtachtige begroeiing van tenminste 0,5 ha, tenminste 30 meter breed. De minimum kroonbedekking is 20% en bomen moeten een hoogt van minstens 5 meter kunnen bereiken.

Afname bosoppervlakte

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research analyseerden de kaarten. Ze komen op basis van die kaarten dat het areaal bos tussen 1990 en 2013 toenam van 362.046 naar 375.679 hectare, maar na 2013 nam de oppervlakte weer af. Ze schatten dat tussen tussen 2013 en 2017 de Nederlandse bosoppervlakte netto met zo’n 5400 hectare is afgenomen, dat is gemiddeld 1350 hectare per jaar.

Tijdelijke bossen

Voor de afname van het bosareaal zijn er verschillende verklaringen. Een deel van het bos wordt gekapt omdat het wordt omgevormd tot andere natuur zoals heidecorridors of zandverstuivingen. Relatief veel bos wordt in Groningen en Drenthe gekapt. Dat kan om tijdelijke bossen gaan. Vanaf 1986 was er een subsidieregeling voor de inplant van tijdelijk bos met snelgroeiende soorten. Er is toen zo'n 2.200-3.400 ha tijdelijk bos geplant. Nu deze subsidieperiode is afgelopen, worden veel van deze bossen weer gekapt, het hout wordt geoogst, en de percelen worden weer in gebruik genomen als landbouwgrond.

De provincies verlenen op basis van de de nieuwe Wet Natuurbescherming vaak vrijstelling van een herplantplicht. De provincie kan die vrijstelling ook geven in het kader van natuurbescherming, maar de klimaatconsequenties krijgen weinig aandacht, schrijven de onderzoekers.

(Bron foto: Pixabay)