Nieuws

Op naar de 15 ton droge stof per hectare grasland

Op grasland zou je een opbrengst van wel 20 ton droge stof per hectare kunnen halen. Nu is het gemiddelde 10 ton per ha. Zonder dure maatregelen is 15 ton zeker haalbaar.

De gemiddelde droge stofopbrengst voor grasland is sinds 1993 omlaag gegaan. Lag het gemiddelde in 1993 net op of boven de 12 ton, nu is het gemiddelde al jaren rond de 10 ton, zo blijkt het artikel ‘Op naar 15 ton droge stof’ in vakblad Veeteelt. Het vakbald baseert zich op cijfers van CBS. Die teruggang in opbrengst had te maken met strengere mestormen. Afgelopen drie jaren lag het gemiddelde op 11,1 ton aldus het vakblad.

Of die cijfers kloppen, is de vraag. Jan Cees Vogelaar, voormalig LTO-vakgroepvoorzitter Melkveehouderij, laat in een reactie weten te twijfelen aan de in het artikel genoemde cijfers.Op basis van gegevens van het CBS komt hij tot lagere opbrengsten van 10 tot 11 ton begin jaren negentig. Hij denk tdat de opbrengst nu rond en 8 tot 9 ton per hectare schommelt.

Maar los van de cijfers: de opbrengsten kunnen beter, is de boodschap van het artikel. Grasexperts denken dat een opbrengst van 15 ton zonder dure of ingewikkelde maatregelen haalbaar is, aldus het vakblad.

Grasknelpunten

Die opbrengstverhoging realiseer je niet door meer kunstmest te strooien. Dat kan ook niet. De mestaanvoernormen zijn nog steeds net zo streng als in 1993. Je kunt wel meer productieve grasrassen kiezen, werken aan beter bodembeheer of bijvoorbeeld zorgen voor de juiste bekalking. Melkveehouders moeten eerst meer inzicht krijgen in de opbrengstkwaliteit van de grond. Een handig hulpmiddel, de Bedrijfsruwvoerwijzer, brengt grasknelpunten in kaart

Succesfactoren

Uit proeven op praktijkbedrijven blijkt dat door goed bodem- en weidebeheer productieverhoging makkelijk haalbaar is. Op kleigronden halen de melkveehouders van die bedrijven gemiddelde opbrengsten van 14,9 ton droge stof, op droge zandgronden is die opbrengstverhoging wat minder: 12,5 ton is haalbaar. Op deze bedrijven worden nieuwe grasrassen getest. Daarnaast werken de veehouders zoveel mogelijk volgens de top 10 van succesfactoren:

  1. Werk aan de bodem: neem grondmonsters en krijg zicht op voedingstoestand van de bodem.
  2. Bekalk jaarlijks de bodem voor een goede pH.
  3. Bemest perceelsspecifiek.
  4. Maak wekelijks een rondje door het grasland.
  5. Zorg voor wisselteelt.
  6. Stem keuze van grasras af op strategie en maai naar hoeveel er is bemest.
  7. Hou het land vrij van onkruid.
  8. Zorg voor een goede bodemstructuur en ontwatering.
  9. Vernieuw grasland bij minder dan 75 procent goede rassen.
  10. Pas precisiebemesting toe.

Als 20 ton haalbaar is, zou het mogelijk moeten zijn gemiddeld 15 ton per ha te halen, denkt Kees-Jan Hin van de stichting Weidegang. “Dat zou de veehouderij een half miljard euro opleveren, of 25.000 euro per bedrijf.”

(Bron foto: Pixabay)