Nieuws

Opbrengstcijfers akkerbouwgewassen 2020

Aardappelen zijn in areaal het belangrijkste akkerbouwgewas. In 2020 bleef de bruto-opbrengst van consumptieaardappelen vrijwel gelijk. De totale opbrengst aan suikerbieten groeide licht terwijl die van zaaiuien en tarwe daalde, blijkt uit cijfers van CBS.

Aardappelen zijn met een totaal areaal van 165.643 hectare in oppervlakte het belangrijkste akkerbouwgewas. In 2020 bestond 76729 hectare uit consumptieaardappelen, 43807 hectare uit pootaardappelen en 45.106 hectare uit zetmeelaardappelen. Het areaal consumptieaardappelen is in vergelijking met 2019 met 2,7% gekrompen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Maar de opbrengst van de consumptieaardappelen (48,6 ton per hectare) lag in 2020 ongeveer 1,4% hoger dan in 2019. In totaal werden er in 2020 3,2 miljoen consumptieaardappelen geproduceerd - ongeveer even veel als in 2019 - 1,3 miljoen pootaardappelen en 1,8 miljoen fabrieksaardappelen.

Bieten en uien

Het areaal suikerbieten groeide in vergelijking met 2019 met zo'n 3% tot 81.459 hectare. Hoewel de opbrengst per ha in 2020 met 82,9 ton per ha 1,2% lager lag dan in 2019, werd er in totaal toch 6.8 miljoen ton ton suikerbieten geproduceerd, 1,6% meer dan in 2019.

Het areaal zaaiuien bedroeg in 2020 27.276 hectare, ongeveer 1,1% minder dan in 2019. Ook de bruto opbrengst per hectare lag in 2020 met 49 ton 2,6% lager dan in 2019 zodat de totale productie aan uien (zo'n 1,3 miljoen ton) met 4% daalde. Voor het eerste verzamelde het CBS ook cijfers over plantuien. Die uien worden niet gezaaid maar als klein uitje geplant. Van de 6.343 hectare met een opbrengst van 46,9 ton per ha werd in totaal zo'n 282.560 geoogst.

Granen

Tarwe is het meest geteelde graangewas. In 2020 was dat 109.640 hectare (winter en zomertarwe), ongeveer 10% minder dan in 2019. In 2020 werd wel meer zomertarwe geteeld dan in 2019, in totaal zo'n 16.797 hectare. Gerst is het tweede graangewas. Het areaal zomergerst steeg van 22.570 naar 28.968 hectare, terwijl het areaal wintergerst licht afnam tot 9724 hectare.

De bruto opbrengsten bedroegen in 2020 voor wintertarwe zo'n 9,2 ton per hectare en voor zomertarwe 6,4 ton per hectare. In totaal werd in 2020 bijna een miljoen (953.929) ton tarwe geproduceerd, 17,6% minder dan in 2019. Die lagere productie komt vooral door de afname van het areaal wintertarwe, maar ook de productie per hectare was in 2020 wat lager dan in 2019.

De de productie van de hoeveelheid gerst (zo'n 0,3 miljoen ton) steeg in 2020 met 1,5%. Die groei is vooral te verklaren door de groei van het areaal zomergerst.

Het CBS heeft de verschillende opbrengstcijfers verzameld in een tabel, uitgesplitst naar gewasgroep en regio.

(Bron foto: Thinkstock)