Nieuws

Opleidingen in bos- en natuurbeheer

Er zijn veel opleidingen voor het werkveld bos- en natuurbeheer. De mensen in het werkveld zijn vaak matig op de hoogte van de opleidingen. Daarom belicht vakblad Natuur Bos Landschap de verschillende opleidingen op vmbo-, mbo- en hbo-niveau.

De inhoud van het werk in de sector bos- en natuurbeheer is sterk aan verandering onderhevig, schrijft vakblad Natuur Bos en Landschap in het artikel 'Onderwijs in bos- & natuurbeheer'. Tot ongeveer 1980 stonden typische bosbouwdisciplines als bosexploitatie, bosteelt, bosbedrijfseconomie, jacht, rentmeesterij en bosbeleid centraal. Nu spelen andere aspecten ook een rol in het werk, denk aan ecologie, natuurherstel, voorlichting, recreatie en educatie.

Opleidingen

Omdat mensen in het werkveld soms niet goed op de hoogte zijn van de opleidingen in de sector, licht het vakblad het huidige onderwijsbestel in het beroepsonderwijs toe en besteedt aandacht aan de leerwegen in het vmbo en de niveaus en leerwegen (bol en bbl) in het mbo. Vier aoc's bieden vmbo- en mbo-opleidingen aan voor het werkveld bos- en natuurbeheer, aldus het vakblad: Helicon Opleidingen, de Groene Welle, Wellant en Citaverde.

Ook het hoger onderwijs komt aan bod. Het vakblad noemt de mogelijkheid van de op het mbo aansluitende opleiding op hbo-niveau (Associate Degree). Daarnaast worden de verschillende bachelor en masteropleidingen genoemd die de vier groene hogescholen (Van Hall Larenstein, Inholland, HAS Hogeschool en CAH Vilentum) en Wageningen Universiteit aanbieden.

Arbeidsmarkt

Een beschrijving van opleidingsmogelijkheden is niet compleet zonder ook aandacht te besteden aan de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt in de sector bos- en natuurbeheer is - net als in alle andere sectoren - sterk aan verandering onderhevig door vergrijzing, ontgroening en een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking. Om mee te kunnen doen, is het daarom van belang dat werknemers en werkgevers hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen via Leven Lang Leren, zo is te lezen in het artikel. Het artikel 'Blijven investeren in kennis en kunde binnen werkveld bos en natuur', in dezelfde editie van het vakblad, noemt mogelijkheden voor werknemers om hun kennis en competenties op peil te houden.

Werkveld

Het vakblad schrijft dat het werkveld in de sector niet groot is. Het aantal werkenden wordt geschat op 4000 personen met een gemiddelde leeftijd die hoger is dan die van het totale werkende deel van de bevolking. Rond 30% heeft een hbo of wo-opleiding, rond 50% een mbo-opleiding, van wie meer dan 60% een mbo-4 opleiding heeft. Een jaar eerder publiceerde het vakblad in het artikel 'De arbeidsmarkt van bos en natuur' de resultaten van arbeidsmarktonderzoek dat Aequor in de sector uitvoerde. De onderzoekers constateren een opvallende verschuiving in de arbeidsmarkt in 2011-2012 toen de overheid bezuinigingen doorvoerde. Na een jarenlange stijgende of stabiele lijn neemt zowel het aantal werknemers, werkzame personen als het aantal bedrijven in 2012 aanzienlijk af. Meer informatie over de arbeidsmarkt vind je in het rapport 'Arbeidsmarktbeleid Bos en Natuur: meerjarenvisie 2016-2020' van VBNE'

Tot slot besteedt het vakblad in het artikel over onderwijs kort aandacht aan de kwaliteit en inhoud van de opleidingen. Die is goed, al blijft de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt een punt van aandacht.

(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(5)