Nieuws

Oproep overheid: reageer op Natuurvisie

De Rijksoverheid roept de samenleving op te reageren op haar Natuurvisie. In een nieuwsbericht op haar website, meldt zij: ‘Het gaat er niet om de laatste vleermuis te redden op een bepaalde locatie, maar om te investeren in gezonde natuur voor mensen, planten en dieren’.

In een nieuwsbericht vat Trouw dit samen als: ‘Ze (staatssecretaris Sharon Dijksma, red.) wil af van vitrine-natuur, en werken aan robuuste netwerken die tegen een stootje kunnen. Zo wordt het natuurbeleid in haar woorden 'bevrijd' van overbodige detaillering en kan het meer 'ontspannen samengaan met economische ontwikkelingen'. Met andere woorden: natuurbeschermers moeten niet te kinderachtig doen’.

Vertrouwen en afstemming

Organisaties reageren wisselend op de ‘Natuurvisie van Dijksma’ (Ministerie van Economische Zaken, EZ). Zo is de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) overwegend positief over de nieuwe Natuurvisie, bijvoorbeeld vanwege het vertrouwen wat eruit spreekt (bron: AgriHolland). Een in gang gezette transitie, ook te lezen in de Natuurvisie, is immers: agrarisch natuurbeheer in handen geven van gebiedscollectieven.

De directeur van het Wereld Natuur Fonds is minder positief over de Natuurvisie: ‘[...] alsof onze economie rekening houdt met ecologische processen. Alsof we gebruik en bescherming heel goed op elkaar hebben afgestemd [...]' (bron: Vroege Vogels). Daarbij noemt hij het voorbeeld van het vliegveld in Twente ‘waar 80.000 bomen voor om moeten’. Hij spreekt verder over een verdwijntruc: hoe natuur en milieu gaandeweg uit de naamgeving van de ministeries is verdwenen. Ook de FPG kaart minpunten aan in het artikel van AgriHolland. Zij vindt dat de noodzakelijke link met natuurtoezicht ontbreekt en dat de balans tussen economie en ecologie nadrukkelijker verwoord had mogen worden.

Doelen Natuurvisie: inzet overheid

Een andere in de Natuurvisie genoemde transitie is de overdracht van grote delen van het natuurbeleid naar de provincies. Gesteld wordt dat beide transities reeds gaande zijn. In het rapport, in hoofdstuk 3, wordt dieper ingegaan op wat reeds klaarligt met het oog op deze transities en andere ontwikkelingen. In hoofdstuk 2 van de Natuurvisie wordt ingegaan op de rol die natuur speelt in een veranderende samenleving. En in hoofdstuk 4 worden diverse ‘opgaven’, instrumenten en kansen –onder meer voor ondernemers- genoemd. Daarin ook acht doelen die voortvloeien uit de visie.

Deze doelen zullen richting geven aan de inzet van de Rijksoverheid (de laatste 4 worden het ‘fundament’ genoemd, de eerste 4 het ‘bouwwerk’):

  • Groen ondernemerschap: motor van de economie
  • Natuurinclusieve landbouw: natuur en landbouw als vanzelfsprekende partners
  • Gebiedsontwikkeling met natuurcombinaties: het gebeurt in de regio
  • Groen wonen en werken: een wereld te winnen
  • Toekomstbestendige natuur: meer ruimte voor natuurlijke processen
  • Effectieve wetgeving: natuur beschermen, bedrijven en burgers ontzorgen
  • Ontwikkelen en bouwen met natuur: overheid geeft het goede voorbeeld
  • Bouwen aan een open, lerend kennisnetwerk: samen meer weten

Geef mensen toegang

Om de doelen te kunnen realiseren, adviseert WOT Natuur & Milieu, een dienst van Wageningen UR die is belast met Wettelijke Onderzoekstaken, de overheid zich niet terug te trekken. De overheid zou juist actief moeten investeren in de capaciteit van mensen en hen toegang moeten geven tot netwerken, besluitvorming en uitvoering (zie link).


(Bron foto: Thinkstock)