Nieuws

Optie: ‘extra beprijzing niet-duurzaam product’

‘Verduurzaming van de hele landbouw- en voedselsector is hard nodig’, stelt de Commissie Duurzaamheids­vraagstukken Biomassa. Zij adviseert het kabinet hoe dit in drie stappen kan worden bereikt. Een deeladvies: ‘overweeg om niet-duurzame producten en diensten extra te beprijzen’.

Daarmee, vervolgt de commissie - ook wel Commissie Corbey genoemd, kan het prijsverschil tussen een duurzaam product en een niet-duurzame variant worden overbrugd. Dit advies wordt gegeven als mogelijke optie binnen stap 2: marktontwikkeling voor producten uit duurzame ketens.

De adviezen en de uitwerking daarvan zijn terug te vinden in het rapport ‘Advies Verduurzaming Voedselsector’, dat 27 juni jongstleden gestuurd is naar de staatssecretarissen van Economische Zaken (Verduurzaming voedselsector – Dijksma) en Infrastructuur en Milieu (Verduurzaming voedselsector – Mansfeld).

Synergie en concurrentie

Het advies is een antwoord op de stijgende schaarste van biomassa. Ook de uitstoot van broeikasgassen is een speerpunt. In een document van Alterra, aansluitend bij het werk van de commissie, wordt een overzicht gegeven van de huidige broeikasgasemissies uit de landbouw en de mogelijkheden voor emissiereductie (‘Notitie broeikasgasemissies en CO2 handel in de landbouw’). De commissie gaat in haar advies ook in op wat de voedselsector kan leren van de bio-energiesector en omgekeerd, en op de synergie en concurrentie tussen deze sectoren.

Duurzame landbouwregio’s

Een eerste stap moet volgens de commissie zijn: ‘vertaal’ de duurzaamheidscriteria die gelden voor biobrandstoffen naar de landbouw- en voedselsector. In het rapport ‘Advies Verduurzaming Voedselsector’ van Commissie Corbey is te lezen hoe dit kan worden vormgegeven. Genoemd worden aspecten die kunnen worden meegewogen, variërend van watergebruik tot bodemkwaliteit.

Geadviseerd wordt de duurzaamheidscriteria regionaal in te vullen, ‘aangezien bodem, klimaat, beschikbaarheid van water en sociaal-economische omstandigheden van regio tot regio verschillen’. Certificeren wordt als optie genoemd, met de aantekening dat dit een complex iets is, evenals een ketenaanpak en de instelling van ‘Duurzame Landbouw Regio’s’ (Sustainable Agricultural Regions).

Verkeerde prikkels wegnemen

De laatste, ‘essentiële’ stap -volgend op marktontwikkeling- ‘is een betere benutting van biomassa’. ‘Om dit mogelijk te maken is beleid nodig dat technische en beleidsmatige belemmeringen voor verduurzaming wegneemt, synergie tussen sectoren en innovatie bevordert en verkeerde prikkels wegneemt’, is te lezen in de samenvatting van het rapport. ‘Concurrentie tussen de voedselsector en de biobased economy kan plaatsvinden en kan lokaal of regionaal tot problemen leiden. In die speciale gevallen is aandacht nodig om toegang tot voedsel te garanderen’.

Nederland in voorhoede

De Commissie Corbey sluit de samenvatting van haar advies af met de opmerking dat zij ervan overtuigd is ‘dat opvolging van deze aanbevelingen zal leiden tot een meer duurzame landbouw en tot een duurzaam gebruik van biomassa’. Verder is te lezen dat een Europese inzet nodig is voor een snelle verduurzaming van landbouw en landgebruik, maar dat Nederland een voortrekkersrol zou kunnen spelen. Dit met het oog op onze ‘sterke positie in de landbouw, chemie en logistiek’.

Alle in dit artikel genoemde documenten zijn gegroepeerd terug te vinden: documentenoverzicht Advies verduurzaming voedselsector.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(4)