Nieuws

Organische bemesting en stikstofnalevering in de boomkwekerij

In meerjarige sierteelt wordt vaak een eenmalige organische bemesting toegepast. Boomkwekers kunnen rekening houden met de hoeveelheid stikstof die vrijkomt uit die organische mest om zo de uitspoeling van stikstof te beperken.

In het eerste jaar na toediening komt typisch slechts 30 procent van de totale stikstofinhoud van de stalmest vrij. Dit wil echter ook zeggen dat nog 70 procent in de bodem blijft en zal vrijkomen in de loop van de volgende jaren, en dat terwijl er vanaf het tweede jaar al vaak (mineraal) wordt bijbemest.

Stikstofnalevering

Om een meer duurzame bemesting in de sierteelt na te streven, is het zinvol het nitraatgehalte in de bodem te verlagen. In Vlaanderen werd in de sierteeltsector in 2015 een nitraatresidu gemeten van ruim 100 kg NO₃ -N/ha. Dat is vrij hoog. In 2016 kwam dit gemiddelde met 78 kg NO₃ -N/ha wat lager uit, zo is te lezen in een artikel over stikstofnalevering van organische bemesting dat verscheen in vakblad Management&Technniek.

Praktijkproef

Omdat een deel van de stikstof vrijkomt uit organische mest, die toegepast wordt om het gehalte aan organische stof in de bodem op peil te brengen, is het goed daar in de bemesting rekening mee te houden. In een praktijkproef werd onderzocht wat het effect is van een eenmalige stalmestgift op de stikstofnalevering in een meerjarige teelt.

In de proef op twee verschillende bedrijven werd de stiktstofmineralisatie van een organische mestgift gemeten. Daarbij werd ook gekeken naar het effect van onkruidbestrijding en het inzaaien van vanggewassen. Uit het onderzoek blijkt dat in het eerste jaar grofweg zo'n 30% van de stikstof vrijkomt uit de organische stof. De resterende 70% van de stikstof komt in de loop van de volgende jaren vrij.

Mineralisatie

Hoe sterk die mineralisatie van de organische mest is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals de bodemsoort, de pH, temperatuur en vochtcondities. Het zijn factoren die je moeilijk kunt voorspellen, daarom is het lastig vooraf te zeggen hoeveel stikstof er exact vrij komt.

Vanggewassen

Laanbomen nemen in het eerste jaar door hun ruime plantafstand en beperkte biomassaontwikkeling maar een beperkte hoeveelheid stitkstof op. In het artikel wordt gesproken van een opname van slechts ± 20 kg N/ha. Om de resterende hoeveelheid vrijgekomen stikstof vast te houden, is het nuttig tijdig vanggewassen in te zaaien zoals winterrogge, of gele mosterd. Die vanggewassen voorkomen dat stikstof in de winter uitspoelt. Na het onderwerken van die gewassen komt stikstof weer geleidelijk beschikbaar voor het gewas.

(Bron foto: Pixabay)