Nieuws

Overheden en waterschappen samen in actie bij verzilting kust

Provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de kustprovincies bundelen hun krachten rond de thema’s verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid in het Zoet Zout Knooppunt.

Sinds half september is het team van Regiomakelaars van het Zoet Zout Knooppunt op volle sterkte. De Regiomakelaars hebben de opdracht om kennis meer ten goede te laten komen aan de praktijk van boeren, natuurbeschermers en andere gebruikers ‘in het veld’.

Het Zoet Zout Knooppunt heeft recent een nieuwe website gelanceerd: 'Zoet Zout Knooppunt: Het platform voor verziltingsvraagstukken'. Groen Kennisnet is één van de partners van het Zoet Zout Knooppunt en faciliteert bij het ontsluiten, zoeken en vinden van kennis over verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid.

Handelingsperspectief

Verzilting heeft in toenemende mate invloed op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Daarmee beperkt het de gebruiksmogelijkheden voor de land- en tuinbouw, maar bijvoorbeeld ook voor de drinkwaterwinning. De Regiomakelaars ontsluiten kennis, zodat de gebruikers beter bekend raken met de verziltingsproblematiek en de manieren om daarop in te spelen.

Eén voorbeeld daarvan is ‘anti-verziltingsdrainage’. Ondergrondse opslag van zoet water is een andere techniek, waarmee de afgelopen jaren veel ervaring is opgedaan. De samenwerkende overheden vinden het bijzonder belangrijk dat het Zoet Zout Knooppunt bijdraagt aan het handelingsperspectief van de gebruikers.

Kennisuitwisseling en coördinatie

De Regiomakelaars verbinden initiatieven die kennisontwikkeling tot doel hebben. Door onderlinge kennisuitwisseling tussen de kustregio’s ontstaat een sterk netwerk. Daarnaast dragen ze bij aan een versterking van het profiel van Nederland als internationaal gidsland op het gebied van verzilting en slim gebruik van zoet water.

(Bron foto: Zoet Zout Knooppunt)

V.l.n.r. Patricia Braaksma (regio Holland), Marjan Sommeijer (regio Zuid), Peter Prins (regio Noord) en Hanneke Douma (regio Holland).