Nieuws

Overijssel stimuleert natuurherstel

Met het programma 'Natuur voor elkaar' wil de provincie Overijssel de verschraling van de natuur tegengaan. Voor initiatieven van inwoners biedt de provincie voorlichting en financiële tegemoetkomingen. Zo ook bij initiatieven om de patrijs in stand te houden.

De biodiversiteit, de variatie aan planten en dieren in de natuur, loopt terug. In de provincie Overijssel kent het landschap nog wel een grote diversiteit in de vorm van houtwallen, poelen, ruige akkerranden en soortenrijke bermen, maar die variatie ontbreekt in landbouwgebieden. De biodiversiteit staat daarom in Overijssel ook onder druk. Diersoorten als patrijs, veldleeuwerik en nachtegaal zie je veel minder dan vroeger.

Financiële tegemoetkoming

De provincie denkt met het project 'Natuur voor elkaar' die teruggang te kunnen stoppen door initiatieven van inwoners te steunen met financiële tegemoetkomingen of met voorlichting. Zo kunnen landschapsarchitecten of ecologen helpen bij het maken van plannen. De provincie heeft een lijst van 114 aandachtsoorten: planten en dieren die er van nature voorkomen en het nu zwaar hebben. Projecten waarin het leefgebied voor deze soorten wordt hersteld, komen in aanmerking voor subsidie.

In een artikel van de provincie is te lezen hoe boeren subsidies kregen voor plasdraspompen waarmee ze grasland onder water kunnen zetten. Weidevogels profiteren ervan. Een akkerbouwbedrijf in Wijhe kreeg subsidie voor bloeiende akkerranden, een voedselakker, een keverbank, een hoogstamboomgaard met oude fruitboomrassen en een meidoornhaag waarmee de biodiversiteit op het bedrijf versterkt werd. Een bijkomend voordeel is dat natuurlijke vijanden helpen ziekten en plagen te onderdrukken.

Patrijs

Een ander voorbeeld is de natuur- en vogelwerkgroep De Grutto die zich in Noord-Oost Twente samen met boeren inzet voor natuurherstel. Zo worden ruige stukjes ingezaaid op plekken waar nog wat patrijzen zitten. Met de financiële bijdrage van de provincie kan de werkgroep de boeren compenseren en zaaizaad kopen.

(Bron foto: Shutterstock)