Nieuws

Overzicht leverbot in Nederland

Leverbot komt tegenwoordig in grote delen van Nederland voor en heeft naast schapen nu ook vaker runderen als doelwit.

Voorheen was de parasiet leverbot een typisch probleem van de laaggelegen gebieden, zoals het westelijke veenweidegebied rond Amsterdam en in het Groene Hart. Tegenwoordig komt leverbot in grote delen van Nederland voor en de parasiet beperkt zich niet tot schapen; ook runderen zijn doelwit.

Leefgebied

In het artikel ‘Beducht op leverbot bij melkvee’ staan twee overzichtskaarten. Op de ene is te zien waar leverbot infecties zijn aangetoond en de andere toont de geografische verspreiding van de melkveebedrijven met een ongunstige tankmelkuitslag. Uit beide kaarten blijkt dat nog maar weinig gebieden gevrijwaard zijn van leverbot. Dat de parasiet zijn leefgebied fors heeft uitgebreid, komt waarschijnlijk door het stijgende grondwaterpeil in Nederland en veranderingen in het klimaat. De leverbot gedijt goed bij een natte zomer en herfst, gecombineerd met een relatief zachte winter.

Praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk van overlijden door leverfalen bij koeien, als gevolg van besmetting met leverbot, wordt gegeven in het artikel ‘Leverbot tast lever aan: dodelijke afloop als gevolg van leverfalen'. Na het overlijden van twee koeien door leverfalen op een boerderij werden alle dieren op het bedrijf getest op leverschade. Met behulp van een bloedmonster werd een specifieke parameter voor leverfalen onderzocht, met name de gamma-GT-waarde. Na afloop bleken alle dieren zwaar tot zeer zwaar verhoogde waarden in het bloed te hebben. Hierna werd een behandelplan tegen leverbot opgesteld.

Voorkomen

In het artikel 'Bestrijding van de leverbot', dat vorig jaar op Groen Kennisnet verscheen, wordt dieper ingegaan op de leverbotziekte en het voorkomen ervan. Een belangrijke maatregel is om op natte percelen de drainage te verbeteren of de waterstand te verlagen (indien mogelijk), en melkvee weg te houden van leverbotgevoelige percelen.


Bron foto: Thinkstock