Nieuws

PAS-referentie huisvesting veehouderij beschreven

Om de effecten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te kunnen volgen, is de huisvesting van landbouwhuisdieren in kaart gebracht. De uitgangssituatie is gesteld op 2013.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een programma van de Nederlandse overheid om met agrarisch ondernemers en maatschappelijke organisaties de stikstofuitstoot te verminderen met als doel Natura 2000-gebieden te beschermen. Aanleiding is de constatering dat de stikstofdepositie in veel Natura 2000-gebieden te hoog is. In maar 117 van de 161 Natura 2000-gebieden in Nederland is dat het geval, zo is te lezen in het rapport 'Pas-referenties huisvesting landbouwhuisdieren'.

Stikstofdepositie

De Natuurbeschermingswet eist dat natuurdoelen in die Natura 2000-gebieden veilig zijn. Daarom is aanpak van de stikstofdepositie nodig. Die stikstof is afkomstig uit industrie, verkeer en uit de landbouw. Omdat in de omgeving van Natura 2000-gebieden veel veehouderijbedrijven voorkomen, is de emissie van die bedrijven extra in beeld.

Maatregelen

Het programma bestaat uit een stelsel van maatregelen. Zo zijn er voor veehouderijbedrijven maatregelen voor aanpassing van het voer, management, andere mesttoediening of de toepassing emissiearme stalsystemenen. Daarnaast worden er herstelmaatregelen in de natuur uitgevoerd waardoor er ook economische ontwikkelruimte komt voor bedrijven.

Referentie

Om de resultaten van het programma te meten wordt de stikstofdepositie gemonitord. Voor die monitoring is het nodig over een referentie uitgangssituatie te kunnen beschikken. Die referentie is gesteld op 2013. In het rapport 'Pas-referenties huisvesting landbouwhuisdieren' zijn de stallen beschreven voor de diverse veehouderijcategorieën die voor 2013 als referentie beschouwd kunnen worden

(Bron foto: Shutterstock)