Nieuws

Peilgestuurde drainage tegen bodemdaling door verdroging

Verdroging van veenweidegebieden door verlaging van het grondwaterpeil heeft als effect dat de bodem daalt. Peilgestuurde drainage lijkt een goede manier om die bodemdaling te beperken.

Er zijn verschillende oorzaken voor bodemdaling, zoals druk door zware machines en verdroging door verlaging van het grondwaterpeil. Door verlaging van de grondwaterstand en verdroging van de bodem komt het veen in de veenweidegronden in aanraking met zuurstof. Het veen wordt dan afgebroken en daarbij komt CO₂ vrij. Het probleem doet zich met name voor in de veenweidegronden in de laaggelegen delen van Nederland.

Waterpeil

Een simpele oplossing om afbraak van veen tegen te gaan, is het verhogen van het waterpeil in sloten. Maar het probleem is dan dat de grondwaterstand in het midden van de strook veengrond tussen de sloten met name in de zomer te laag blijft. Beter is een peilgestuurde drainage. In droge periodes kun je het water de bodem inpompen. In de winter en herfst kun je water afvoeren. Boeren kunnen zo zelf de grondwaterstand beheren.

Ervaringen

In een artikel in Vakblad Veehouderij Techniek vertelt veehouder Ad van Rees wat zijn ervaringen zijn met een gesloten drainagesysteem dat is aangelegd op een proefperceel van 1,8 hectare groot. Van Rees ziet dat Peilgestuurde drainage een goede oplossing is om bodemdaling te beperken.

Meer informatie over verdroging en bodemdaling vind je in het dossier Droogte.

De artikelen in Veehouderij techniek zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Veehouderij techniek aanmaken.

(Bron foto: Mabel Amber via Pixabay)

Links