Nieuws

Pilot gestart voor kringlooplandbouw via KPI's

Aardappelveld
Bron foto: Peter Wollinga, Shutterstock
Samenvatting
 • Onderwerp
  Toekomstbestendige landbouw
 • Interessant voor
  Akkerbouwers
Bekijk de bronnen
De Beemster is door het ministerie van LNV aangewezen als een van de 14 pilotgebieden waar boeren, overheid en andere partijen samen onderzoeken of verduurzaming van de landbouw beter haalbaar is door doelen centraal te stellen, in plaats van maatregelen. De pilotgebieden brengen advies uit aan de demissionair minister van LNV over hoe dit eruit kan zien.

Om de landbouw te verduurzamen wordt van boeren gevraagd om allerlei maatregelen te nemen op hun bedrijf. Dit heeft een stapeling van maatregelen tot gevolg, waardoor niet meer duidelijk is wat de bijdrage is van de verschillende maatregelen aan het realiseren van doelen. Ook ziet de boer door de bomen het bos niet meer.

Vandaar dat er vanuit de landbouwsector behoefte is om vanuit vakmanschap en eigen handelingsperspectief inhoud te geven aan lange-termijn doelen. De samenwerkende partijen in de pilot in De Beemster zijn 10 akkerbouwers uit de polder, de gemeente Beemster, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rabobank, Water, Land en Dijken en Provincie Noord-Holland en het ministerie van LNV.

Kritische Prestatie Indicatoren

Om te kunnen sturen en belonen op basis van prestaties is het noodzakelijk dat de doelen inzichtelijk en overzichtelijk zijn en de voortgang meetbaar wordt gemaakt. In de pilots wordt hiervoor gebruik gemaakt van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Iedere indicator staat voor een meetbare prestatie die effect heeft op een of meer van de doelen. Doelen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van waterkwaliteit- en beheer, verbeteren van bodemkwaliteit en herstellen van biodiversiteit. Voorbeelden van indicatoren zijn N-Balans, P-balans of % gereduceerde grondbewerking.

De scores die behaald worden op indicatoren, worden beïnvloed door verschillende acties. Boeren krijgen op deze manier meer ruimte om vanuit hun eigen vakmanschap en handelingsperspectief passende acties te nemen om tot de doelen te komen. De meest passende en effectieve manier om naar een doel toe te werken kan al naar gelang de omstandigheden namelijk verschillend zijn, denk bijvoorbeeld aan grondsoort, regio, bouwplan en stalsysteem.

De vragen die in de pilots centraal staan:

 • Welke kansen en of bezwaren zien de akkerbouwers & gebiedspartijen bij toepassing in het gebied per KPI?
 • Missen we nog specifieke KPI’s (sector/gebied)?
 • Hoe maken we die KPI’s meetbaar en beloonbaar?

  Kortom: Welke KPI’s zijn in welk gebied zinvol om duurzame landbouw te stimuleren en hoe kun je deze belonen?

  Werkconferentie

  Op 29 november 2021 zijn de adviezen vanuit alle pilotgebieden gepresenteerd aan de demissionair minister van LNV tijdens de Werkconferentie ‘Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?’. De presentatie van pilotgebied De Beemster is hier te downloaden.