Nieuws

Plastic tas is biologisch afbreekbaar te maken

Uit een studie blijkt dat het technisch haalbaar is om plastic draagtassen, gemaakt van fossiel polyetheen, te vervangen door bioplastic draagtassen. Biologisch afbreekbare plastic draagtassen zijn eveneens een alternatief, mits het materiaal dikker (en zwaarder) is.

In het onderzoeksrapport (‘Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes’) wordt uiteengezet welke implicaties zouden optreden na een verbod op dunne plastic draagtasjes, met een eventuele uitzondering voor bioplastic draagtassen. In de studie is gekeken naar economische en technische implicaties.

Compostering en vergisting

Vooropgesteld wordt dat de exacte beleidsmaatregel nog niet bekend is, hetgeen een specifiek antwoord onmogelijk maakt. Op diverse fronten wordt wel duidelijkheid gegeven. Zo gedragen biobased polyetheen (PE) tassen zich identiek aan fossiele PE-tassen wanneer zij als zwerfafval in het milieu terechtkomen. Gaat het om zwerfafval dan is de biobased biologisch afbreekbare plastic tas evenmin een wapen in de strijd tegen –bijvoorbeeld- de ‘plastic soep op zee’. Ook al zijn ze biologisch afbreekbaar, de afbraak op de grond kan duren ‘in de ordegrootte van maanden tot jaren’.

Met het oog daarop en vanwege imago leggen leveranciers ‘de nadruk op compostering (in combinatie met een 2e leven als GFT-afvalzak)’. Compostering en/of vergisting behoort voor de biologisch afbreekbare tas dus tot een mogelijkheid.

Productie, inzameling, scheiding

In de conclusies over zowel niet als wel biologisch afbreekbare biobased plastics is onder meer te lezen dat voor de productie minder broeikasgassen worden uitgestoten en minder fossiele energie wordt verbruikt dan bij de productie van fossiel PE. Bij de niet-biologisch afbreekbare plastics wordt nog specifiek gemeld dat ze goed te recyclen zijn.

In het rapport zijn ook fossiel biologisch afbreekbare tassen onderzocht op composteerbaarheid en de snelheid waarmee zij in het milieu worden afgebroken. Ook hybriden van biobased plastic en fossiel PE en oxo-degradeerbare tassen komen aan de orde. Verder wordt ingegaan welke implicaties een eventueel verbod op scheidingsmethoden heeft om zuiverheid te verkrijgen voor verschillende soorten plastics. Aan de basis daarvan ligt (GFT-)inzameling.

Biologisch afbreekbaar

Voor de conclusies betreffende de economische complicaties wordt onder meer verwezen naar reeds bestaande initiatieven. Zo is Brazilië volgens de onderzoekers momenteel het enige land waar bioplastic polyetheen (bio-PE) op commerciële schaal wordt geproduceerd.

De onderzoekers schatten in dat in ons land eerder economische activiteiten zullen plaatsvinden voor de productie van bioafbreekbare tassen dan voor de niet-afbreekbare biobased varianten; bioafbreekbare plastics worden vooralsnog meer lokaal dan globaal geproduceerd. Daarnaast zijn grondstofprijzen voor bio-PE hoog en bestaan er monopolieposities voor bio-PE verwerking.

Haalbaarheidsonderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Research in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken in het kader van “Additioneel project haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtassen”.


(Bron foto: Pixabay)