Nieuws

Pluimveehouderij zonder ingrepen: monitoring en maatregelen

Wat zijn de gevolgen van een pluimveehouderij zonder ingrepen? En welke maatregelen kunnen pluimveehouders treffen? Wageningen UR Livestock Research werkt aan een monitoringsprotocol en heeft preventieve maatregelen samengevat in een waaier.

Monitoring effecten niet snavelbehandelen

Per 1 september 2018 wordt het behandelen van de snavels verboden bij alle kippen en kalkoenen. Staatsecretaris Dijksma heeft aangegeven dat de effecten van het verbod geëvalueerd gaan worden en daarvoor is een monitoringsprotocol noodzakelijk. Een dergelijk protocol kan ook inzicht geven in preventieve maatregelen en zo de pluimveehouders ondersteunen in hun management. Wageningen UR Livestock Research heeft de opdracht gekregen om het monitoringsprotocol te gaan ontwikkelen. Het protocol zal door de sector zelf gebruikt gaan worden en moet een ‘quickscan’ zijn die op eenvoudige maar betrouwbare wijze de effecten van niet snavelbehandelen vast kan leggen bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen.

Werkbaar protocol

Op basis van ervaringen uit het onderzoek heeft Wageningen UR Livestock Research een concept protocol ontwikkeld en op 26 november jl. in een discussiebijeenkomst voorgelegd aan vertegenwoordigers uit de leghennen-, kalkoenen- en vleesvermeerderingssector. In kleine groepjes zijn de sectorvertegenwoordigers en onderzoekers aan de slag gegaan om te komen tot een voor de praktijk werkbaar protocol. Op basis van de goede discussie op deze bijeenkomst en een toetsing op praktijkbedrijven zal Wageningen UR Livestock Research eind 2013 een definitief protocol opleveren.

Waaier: maatregelen tegen pikkerij

Wageningen UR Livestock Research heeft begin december ook een themamiddag georganiseerd voor de legsector en de vleeskuikenouderdierensector, over een pluimveehouderij zonder ingrepen. Tijdens de themamiddag werd door onderzoekers en praktijkmensen ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot het ingrepenbesluit, de resultaten van onderzoek en praktijkervaringen. Ook werden vier pluimveehouders geïnterviewd over hun ervaringen met onbehandelde dieren, waarbij interactie was met de deelnemers in de zaal. Tijdens de themamiddag kregen de aanwezigen de waaier ‘Noodmaatregelen tegen pikkerij’ aangeboden. Deze nieuwe publicatie bevat tabbladen die gewijd zijn aan een thema, waarover enkele korte, duidelijke tips gegeven worden. De waaier is een vervolg op het eerder uitgegeven boekje 'Van kuiken tot kip', waarin preventieve maatregelen genoemd worden.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)

Links

(7)