Practoraat

Practoraat Circulaire AgriBusiness

Bron foto: shironosov, Irrigatie zaailingen in kas (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Glastuinbouw
  • Interessant voor
    Groen onderwijs
Bekijk de bronnen
Het Practoraat vormt een scharnier tussen onderwijs en de onderwijsbehoeften vanuit de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. De kern van het Practoraat omvat het vertalen van de onderwijsbehoeften zowel intern als extern, gerelateerd aan de tuinbouwsector in de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop voor up-to-date, innovatief en aantrekkelijk onderwijs.

De regio’s Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop hebben wereldwijd een koppositie als handels- en kenniscentrum van sierteelt. Door technologische ontwikkelingen en bijdragen van de wetenschap zijn sierteeltopgaven in complexiteit toegenomen. De kwalitatieve mismatch met de arbeidsmarkt is scherp en wordt kwantitatief versterkt door inzet van uitzendkrachten. De vervangingsvraag is urgent. De sierteeltsector wil haar positie als het wereldwijde kenniscentrum en de grootste exporteur van zaden, sierteeltproducten, bloembollen en ander uitgangsmateriaal behouden. Voor de arbeidsmarkt zijn generalisten nodig met gedegen vakkennis van plantenfysiologie, die kunnen inspelen op uitbreiding van hun werkzaamheden in de keten en die verplaatsing van het productiewerk en nieuwe handelsstromen kunnen oppakken. Ketensamenwerking, internationalisering, crossovers en biobased werken zijn de gebieden, waar kennis en kunde voor nodig zijn.

Doel van het practoraat

Het hoofddoel van het Practoraat is te omschrijven als het mbo-onderwijs in de tuinbouwsector op een hoger en innovatiever plan brengen, zodat het beter aansluit op zowel de moderne tuinbouw en als de student. Het Practoraat wordt beschouwd als broedplaats voor innovatie. Het concentreert zich op de vakgebieden Agrohandel & logistiek en Teelttechniek en technologie.

Studenten werken al aan authentieke opdrachten en onderzoeksvragen, die bedrijven hebben uitgezet bij Yuverta. Met het Practoraat worden ook docenten betrokken bij de uitvoering. Deze benadering heeft als voordeel dat de docent zijn/ haar kennis blijft aanscherpen en een onderzoekende houding creëert en onderhoudt, die positief kan bijdragen aan het updaten van eigen kennis. Bovendien zijn docenten op een andere manier bezig met hun vak.

Circulaire Agribusiness

Wat houdt Circulaire AgriBusiness in? Het Practoraat steekt in op het creëren van meerwaarde op verschillende dimensies en niveaus voor stakeholders, zowel intern als extern. Een technologische duurzaamheidsinvalshoek is maar één van de dimensies. Het gaat er niet alleen om nieuwe technologische ontwikkelingen, maar ook de veranderingen die in de wereld plaatsvinden op onder meer sociaal gebied en economisch gebied te vertalen naar het onderwijs.  Een van de mogelijke vormen van meerwaardecreatie is het binnenhalen van start-ups in de school.

In schooljaar 2019/20 is ter voorbereiding van het Practoraat een werkgroep opgericht met de practor, de manager Groen onderwijscentrum, drie onderzoeksdocenten en een klankbordgroep van ondernemers uit de teeltsector. Voorjaar 2020 is het team verder uitgebreid met zowel onderzoeksdocenten als relevante stakeholders, om het Practoraat goed te verankeren binnen Yuverta en de vestiging. Na een plan met een eerste aanzet is een nieuw plan in ontwikkeling, met daarin de aanpak om nog steviger de externe belangen te integreren in het Practoraat en te verbinden met de organisatiedoelstellingen van Yuverta.

Rahmat Peijpers

Onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de locatie Aalsmeer onder leiding van Rahmat Peijpers, Practor. De Practor voert ook zelf regelmatig toegepast onderzoek uit. In het Practoraat zal onderzoek plaatsvinden op praktisch/toegepast niveau, waarin wetenschappelijke inzichten toegepast worden die relaties hebben met het onderwijs en/ of de markt. De Practor stelt de onderzoeksagenda op, samen met bedrijfsleven en mbo-studenten. In het projectonderwijs werken studenten en docenten aan authentieke vraagstukken uit de sector. Deze onderzoeksvragen komen voornamelijk vanuit het bedrijfsleven of andere interne organisatieonderdelen.

Dit Practoraat is verbonden aan Yuverta en gevestigd in Aalsmeer.