Nieuws

Precisielandbouw 2.0: kennis voor praktijk en onderwijs

In een vierjarig onderzoeksprogramma Precisielandbouw 2.0 werkten bedrijven en organisaties samen om precisielandbouw te versnellen. Er zijn nieuwe praktijktoepassingen ontwikkeld en er is nieuw lesmateriaal.

Bij precisielandbouw krijgen gewassen een heel precieze of nauwkeurige behandeling waardoor je kunt besparen op de inzet van meststoffen of bestrijdingsmiddelen en de opbrengst kunt verhogen. Daarvoor wordt slimme technologieën ingezet: gps, sensortechnologie, ict, robots of drones. Het verschil met de klassieke landbouw is dat er niet per perceel wordt bepaald wat er moet gebeuren, maar per vierkante meter of per plant.

Slimme technologieën

Om precisielandbouw verder te ontwikkelen, is in 2015 de publiek-private samenwerking ‘Op naar Precisielandbouw 2.0’ gestart. In dit vierjarig onderzoeksproject van van de topsector Agrifood werkten ruim 20 bedrijven organisaties en kennisinstellingen samen om de ontwikkeling van precisielandbouw te versnellen. Er waren 13 projecten binnen vijf thema's: het gebruik van satellietbeelden, sensorontwikkeling, integratie van slimme technologieën, perceelskarakteristieken voor opbrengstpotentie en ondersteunende ict. Het eindrapport 'Op naar precisielandbouw 2.0' laat zien wat er in vier jaar gebeurd is.

Zo is gekeken hoe je satellietbeelden in combinatie met radarbeelden of beelden van drones beter kunt gebruiken om de biomassa van gewassen in kaart te brengen of de opbrengsten in te schatten. En sensoren zijn ingezet om de detectie van virus- en bacterieziekten in aardappelen te verbeteren. Uit dit project werd een prototype van een sensorsysteem voor veldonderzoek ontwikkeld.

Lesmodules

Om te besparen op bestrijdingsmiddelen en meststoffen zijn er variabele doseertoepassingen (variable rate applicatieon, VRA) ontwikkeld voor een meer precise dosering van stikstof en herbiciden. Bedrijven kunnen zo in de praktijk 20% tot 30% besparen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Basis voor zo'n VRA is een bodem- of gewaskaart die de relevante variatie binnen de bodem of het gewas in kaart brengt.

Het succes van het project ligt vooral in de ruime aandacht voor integratie van componenten van toepassingen voor precisielandbouw en de doorstroming naar praktijk en onderwijs, zo meldt het rapport.. Via een WURKS-project zijn negen lesmodules over gebruik van software en de inzet van taakkaarten in precisielandbouw opgeleverd. Die modulen zijn ontsloten in het dossier 'Smart farming' van Groen Kennisnet.

(Bron foto: DJI-Agras via Pixabay)