Nieuws

Precisielandbouw in de bollenteelt

Drie bollentelers doen ervaring op met precisielandbouw. Ze richten zich op plaatsspecifieke gewasbescherming (zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn) of precisiebemesting. Er zijn dus mogelijkheden, maar praktijktoepassingen zijn nog beperkt.

Data verzamelen is het probleem niet, zegt bollenkweker Sjaak Huetink in een artikel in Greenity. Het bewerken en verwerken van die data tot taakkaarten om apparatuur aan te sturen is lastiger. Huetink is een van de deelnemers van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw – kortweg NPPL – om ervaring op te doen met technieken voor precisielandbouw. Huetink, lelieteler in Lemelerveld, richt zich op het op maat beregenen. Door een gerichte beregening kun je besparen op water, arbeid en brandstof. Omdat doe kosten van beregening zo'n € 2500 per hectare bedragen levert dat veel op.

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Projectleider Corné Kempenaar legt uit dat het doel van het NPPL-project is om belemmeringen voor toepassingen van precisietechnieken weg te nemen zodat er meer toepassingen beschikbaar komen. Met technieken voor precisielandbouw kun je zorgen dat opbrengst en kwaliteit verbeteren en dat er minder gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen nodig zijn. Je kunt zo werken aan verduurzaming van de teelt. Maar in de bollenteelt blijkt die toepassing wat te stagneren.

Huetink wil ook een meer plaatsspecifieke bestrijding van onkruiden toepassen. Grond met een hoger organische stof gehalte heeft vaak meer last van onkruid dan grond met een lager organische stofgehalte. En op grond met een lager organische stofgehalte zie je dat het gewas vaak wat sneller reageert waardoor groeiremming ontstaat. Het heeft dus zin om op plekken met een lager organische stofgehalte de dosering van een bodemherbicide te verlagen.

Door gebruik te maken van een bodemscan die het verschil in organische stofgehalte en de elektrische geleidbaarheid van de grond meet, kan hij een taakkaart maken die de spuitmachine aanstuurt. Helaas zijn er voor lelies nog geen standaard rekenregels ontwikkeld om taakkaarten te maken. Lelietelers moeten daarom zelf die rekenregels maken.

Drone

In het artikel komen nog twee bollenkwekers aan het woord die deelnemen aan hete NPPL-proejct. Zo wil Henk Verdegaal een meer gerichte schimmel- en onkruidbestrijding door middal van pleksgewijze gewasbescherming. Om variatie in het gewas in beeld te brengen, kocht hij een drone met een kleurencamera én multispectraalcamera. De kleurencamera brengt de gewashoogte en de aanwezigheid van akkerdistel in kaart. De multispectraalcamera meet de vitaliteit van het gewas.

Stef Ruiter doet ervaring op met een hightech spuitmachine. Met die machine bestrijdt hij plaatsspecifiek wortelonkruid als ridderzuring en distels op gehuurd grasland. Hij verwacht 90% te besparen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

(Bron foto: Thinkstock)