Nieuws

Precisielandbouw, ook voor boomkwekers

Technieken voor precisielandbouw die akkerbouwers toepassen, kunnen ook van pas komen in de boomkwekerij. Boomkwekers en onderzoekers kijken wat mogelijk is in het netwerk ‘Precies wat boomkwekers willen’.

Sommige technieken, zoals rechtrijden met hulp van RTK-GPS besturing, zijn al redelijk ingevoerd in zowel akkerbouw als boomkwekerij. Andere precisielandbouwtechnieken zijn voor boomkwekers nog onbekend terrein, terwijl ze wel interessant kunnen zijn. Het artikel Precies wat kwekers willen (Boom in Business (2, 2014) gaat in op de mogelijkheden en het netwerk dat begin dit jaar gestart is.

Meten en vertalen

In het artikel worden meetmethoden besproken zoals bodemsensing, gewas-sensing en opbrengstbepaling. Door met sensoren te meten en exact te berekenen hoeveel mest, water of bestrijdingsmiddel een plant nodig heeft, kunnen middelen beperkt ingezet worden voor een optimale opbrengst. Dat bespaart kosten en grondstoffen en geeft minder milieubelasting. De in de akkerbouw gebruikte technieken moeten wel worden aangepast voor gebruik in de boomkwekerij. Zo moet bij boomteelt dichter bij de plant gemeten worden. Ook de vertaling van meetgegevens naar maatregelen in het veld is anders voor boomkwekers.

Netwerk

Drie boomkwekers hebben een praktijknetwerk gevormd om precisietechnieken toepasbaar te maken voor de boomkwekerij ‘Precies wat boomkwekers willen’. Samen met onderzoekers van Wageningen UR en adviesbureau Cultus doen ze ervaring op met verschillende technieken op percelen met vruchtbomen, heesters en rozen. Door de waarnemingen te vergelijken, doen ze kennis op over de bruikbaarheid van verschillende meettechnieken. Geïnteresseerden kunnen zich nog aansluiten bij het project.


(Bron foto: Thinkstock)