Nieuws

Prestatieindicatoren voor kringlooplandbouw in ontwikkeling

Een systematiek van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kan agrarisch ondernemers helpen in de ontwikkeling naar kringlooplandbouw. Een set praktisch toepasbare KPI's voor de landbouw is in ontwikkeling.

Sturen op doelen aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) is een systematiek die in het bedrijfsleven al langer gebruikt wordt. Voor agrarische bedrijven biedt deze systematiek ook goede mogelijkheden, schrijven Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut) en Frank Verhoeven (Boerenverstand) in een artikel in het Tijdschrift Milieu. Je kunt het gebruiken om te toetsen in hoeverre je bedrijf voldoet aan de principes van kringlooplandbouw.

Toetsingscriteria

Zo kun je toetsen of een bedrijf voldoet aan criteria als het sluiten van de kringloop, het beperken van verliezen en emissies, leefomgevingsopgaven of de vitaliteit van het platteland. Er zijn negen toetsingscriteria ontwikkeld. Door te kijken of je voldoet aan die criteria krijgen agrarisch ondernemers inzicht in de prestaties op het gebied van klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, natuur, landschap en dierenwelzijn.

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een verkennend onderzoek gedaan naar een set concrete, praktisch toepasbare KPI’s. Daarbij is voortgebouwd op de ervaringen van de KPI's die deel uitmaken van de biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij.

Biodiversiteitsmonitor

Met die biodiversiteitsmonitor is inmiddels vier jaar ervaring opgedaan. FrieslandCampina heeft de biodiversiteitsmonitor opgenomen in het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus Planet. Leden die deelnemen aan dat programma kunnen de extra investeringen bij een goede score terugverdienen met een hogere beloning. 

Ook de Rabobank werkt aan een systeem om op basis van de biodiversiteitsmonitor boeren met meer oog voor natuur een rentekorting te geven op leningen. Het idee is dat melkveehouders zo gestimuleerd worden om te schakelen naar een andere manier van werken. Als meer partijen meewerken kan het verdienmodel zo worden dat duurzame productie interessant wordt.

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp. Meer informatie over Kringlooplandbouw vind je op het portaal Kringlooplandbouw.

(Bron foto: Thinkstock)