Nieuws

Prognose fosfaatreductie 10,8 miljoen kilo

Als alles mee zit, zou de jaarproductie van fosfaat in de veehouderij uit kunnen komen op 168,7 miljoen kilo. Dat is lager dan het plafond van 172,9 miljoen kilo. Verschillende maatregelen hebben geleid tot een vermindering in de productie van 10,8 miljoen kilo fosfaat. Maar er zijn nog onzekerheden.

In oktober bracht het CBS een derde monitor van het fosfaatreductiepakket uit. Die driemaandelijkse monitor laat zien in hoeverre de doelen bereikt zijn van de verschillende maatregelen om de fosfaatproductien in de veehouderij te beperken. En uit die monitor, en de daarop aansluitende Kamerbrief blijkt dat de veehouderij op de goede weg is. Maar, zo schrijft toenmalig minister Kamp van EZ, er is nog wel veel inzet vereist om de doelen te halen.

Melkveehouderij

Om de productie van de hoeveelheid fosfaat in de veehouderij onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo te brengen, zijn er voor de melkveehouderij drie verschillende maatregelen genomen. Een eerste maatregel 'het voerspoor' was gericht op het verminderen van het fosforgehalte in het ruwvoer. Met deze maatregel is een reductie van 2,9 miljoen kilogram fosfaat gehaald, meldt het rapport. Een tweede maatregel, de 'Regeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij', heeft er voor gezorgd dat 467 bedrijven zijn gestopt. Daardoor is een reductie van 1,2 miljoen kilogram fosfaatproductie gerealiseerd.

Fosfaatreductieplan

De derde maatregel, de 'Regeling fosfaatreductieplan' die bedrijven verplicht de melkveestapel terug te brengen tot het zogenaamde referentieaantal, heeft gezorgd voor een vermindering van de productie van 5,1 miljoen kilogram fosfaat. Maar minister Kamp spreekt in de Kamerbrief wel zijn zorgen uit over het feit dat het aantal koeien weer toeneemt. Hij schrijft in zijn brief van 18 oktober dat de afgelopen maand de vrouwelijke veestapel is toegenomen met bijna 10.000 GVE.

Prognose

Naast de melkveehouderij kijkt het rapport ook naar de fosfaatproductie in de andere veehouderijsectoren. In de varkenssector is door verlaging van het fosforgehalte in het voer een reductie van de fosfaatproductie van 1,8 miljoen kilo gerealiseerd. Kijkend naar alle ontwikkelingen in de verschillende sectoren, zoals het vroegtijdig afvoeren van legpluimvee en de leegstand van stallen door het Fipronil-incident, dan luidt de prognose dat aan het einde van het jaar een daling van de fosfaatproductie van 10,8 miljoen kilo gerealiseerd kan worden.

Je komt dan op een jaarproductie van 168,7 miljoen kilo fosfaat.Dat is lager dan het plafond. Maar er zijn nog onzekerheden. Zo is onduidelijk hoe hoog het fosforgehalte in het ruwvoer is dat nog geoogst moet worden.

(Bron foto: Pixabay )