Nieuws

Provincies nemen hun verantwoordelijkheid met Interprovinciaal Wolvenplan

Samenvatting
  • Regio
    Provincies, Gelderland
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Wolven, Wilde dieren
  • Interessant voor
    Terreinbeheerder, Schapenhouder, Pluimveehouder
Bekijk de bronnen
De provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor het natuurbeleid in relatie tot wolven. Ze geven met het Interprovinciaal Wolvenplan invulling aan hun verantwoordelijkheid om de wolf te beschermen en tegelijkertijd de faunaschade zo veel mogelijk te beperken door het inzetten op preventieve maatregelen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat ze graag betrokken wordt in de verdere ontwikkeling van het wolvenplan en nauw zal samenwerken met de provincies.

Terugkeer van de wolf

Sinds 1996 komen er weer wolven in ons buurland Duitsland voor. Nadat daar in 2000 de eerste voortplanting werd geconstateerd heeft er een snelle uitbreiding van het leefgebied van de wolf plaatsgevonden. Het werd daardoor steeds waarschijnlijker dat er ook wolven in Nederland gesignaleerd zouden worden. Inmiddels is dat met enige regelmaat gebeurd.

De terugkeer van de wolf - nadat deze generaties lang afwezig is geweest - levert vanuit de samenleving veel vragen, meningen, emoties en discussies op. Veel emotisch ontstaan doordat de wolf van oudsher een grote mythische betekenis heeft. Het maatschappelijk draagvlak voor de terugkeer van de wolf in Nederland is relatief groot. De meeste Nederlanders hebben een positieve houding ten aanzien van de hervestiging van de wolf en schatten risico’s van de terugkeer laag in. Tegenstanders zien vooral mogelijke negatieve gevolgen. Zij redeneren dat er te weinig ruimte is voor wolven, dat ze vee opeten, dat er te veel wolven kunnen komen en dat ze voor overlast en gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Inmiddels hebben een aantal incidenten plaatsgevonden waarbij schapen zijn aangevallen en gedood door wolven.

Interprovinciaal Wolvenplan

De gezamenlijk provincies hebben criteria bepaald voor het ingrijpen bij wolven in bepaalde ongewenste situaties, zoals aanvallen van goed beschermd vee (faunaschade) en zodra de openbare veiligheid in het geding komt, bijvoorbeeld als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont richting mensen. Het desbetreffende bevoegd gezag kan indien nodig optreden. Dit is uitgewerkt in het Interprovinciaal Wolvenplan. Dit plan biedt de provincies de basis om beleid formeel te verankeren in bijvoorbeeld verordeningen of beleidsregels. Vertrekpunt voor het wolvenplan was het Operationeel draaiboek wolf – fase 1 uit 2015. De actualisatie en uitbreiding is opgesteld door de ambtelijke IPO werkgroep Lupus, bestaande uit een aantal leden van de IPO-werkgroep Natuurwetgeving en medewerkers van BIJ12.

Gelderland

Provincies stimuleren dat dierhouders de eigen verantwoordelijkheid nemen om hun dieren te beschermen, maar willen ook duidelijkheid geven wanneer escalatie aan de orde is. De Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland heeft daartoe een aantal handreikingen gedaan. De commissie heeft een gebiedsgericht schadepreventieplan voor de Veluwe opgesteld. Doel van het plan is het helpen voorkomen van schade door wolven bij landbouwhuisdieren doordat houders effectieve preventieve maatregelen nemen. De focus van het plan ligt in eerste instantie op schapen en geiten. Het preventieplan vormt het kader voor de subsidieregeling die GS vervolgens kunnen vaststellen. Daarin staan dan concrete regels voor financiële bijdragen aan dierhouders voor het treffen van preventieve maatregelen.

Effectieve afrasteringsmaatregelen weren Veluwse wolf ©Zoogdiervereniging

Een van de adviezen van de commissie is om in landelijk verband in overleg tussen de provincies en de Rijksoverheid tot een beleid te komen dat gericht is op de beheersbaarheid van de populatieontwikkeling van wolven in Nederland en de effecten hiervan. Hierin dient de ecologische draagkracht en het maatschappelijk draagvlak van de ontwikkeling van de wolvenpopulatie worden betrokken. De provincies beraden zich momenteel over het betreffende advies en bevestigen het belang van overleg met de Rijksoverheid, waarbij ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid opereert.

(Bron foto: Europese wolf_Marcel Langthim via Pixabay)

Publicaties

(6)