Nieuws

RDA: grootschalige insectenkweek vraagt om openheid en aandacht voor welzijn

De grootschalige kweek van insecten als bron van hoogwaardige voeding voor mens en dier maakt een snelle groei door. Door het duurzame karakter is die groei veelbelovend, maar er is wel aandacht nodig voor het welzijn van de dieren en openheid in de hele productiesector.

Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in de zienswijze 'De ontpopping van de insectensector', die afgelopen week is gepresenteerd.

Snelle ontwikkeling

De snelle ontwikkeling van de sector was voor de RDA aanleiding om de maatschappelijke vraagstukken te verkennen die ermee samenhangen. Daartoe boog de Raad zich over zestien maatschappelijke waarden uit de RDA zienswijze 'One Health, een afwegingskader voor beleidsbeslissingen' zoals dierenwelzijn, gezondheidsrisico’s en milieu. De grootschalige productie van insecten is relatief nieuw en per soort verschillend. Vaak is er nog niet voldoende kennis beschikbaar voor sluitende antwoorden op alle relevante maatschappelijke vragen.

De Raad adviseert om meer onderzoek te doen naar het gedrag en welzijn van de insecten en de manier waarop ze het beste in de circulaire economie ingezet kunnen worden. Daarnaast beveelt de Raad alle overheden aan om de ontwikkelingen in de nieuwe sector nauwkeurig te volgen en de vorming van een platform te stimuleren waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken om een verantwoorde ontwikkeling mogelijk te maken.

Welzijn insecten

De RDA vraagt alle betrokkenen om ook van insecten en andere ongewervelden de intrinsieke waarde te respecteren, zoals dat voor alle dieren geldt. Dat betekent dat ook insecten recht hebben op passende zorg. Volgens de Wet dieren moet daarbij rekening gehouden worden met eventueel lijden. Gesterkt door nieuwe aanwijzingen dat insecten als bijen en hommels mogelijk op emotie lijkende toestanden ervaren, adviseert de Raad om gehouden insecten te behandelen als "voelende wezens”, en eventueel lijden zoveel mogelijk te beperken.

Circulaire landbouw en biodiversiteit

In vergelijking met de traditionele veehouderij en met andere alternatieve eiwitbronnen lijkt de insectenkweek relatief gunstig te presteren op het gebied van milieubelasting en biodiversiteit. Ook hier is het belangrijk om de milieueffecten per soort en productiemethode te onderzoeken. Veel hangt af van het type substraat waarop de dieren gekweekt worden. Daarnaast is er behoefte aan onderzoek naar de mogelijkheden die de insectenkweek biedt voor een circulaire landbouw. Het zoeken is naar een optimum van laagwaardige reststromen die voldoende beschikbaar zijn, zo min mogelijk gezondheidsrisico’s meebrengen - wat mest (bijvoorbeeld kippenmest als substraat voor Black Soldier Flies) en keukenafval voorlopig uitsluit-, en waarop de insecten zo goed mogelijk groeien. Daarbij kunnen nieuwe landbouwgewassen en toepassingen daarvan in beeld komen. Een aandachtspunt bij het kweken van insecten is het effect dat ontsnapte dieren kunnen hebben op de inheemse biodiversiteit. Hoewel dergelijke effecten zijn meegewogen in de toelatingsprocedure van iedere soort die geproduceerd mag worden, is het raadzaam ze te blijven monitoren, aldus de RDA.

(Bron foto: Alamy_omslag rapport ontpopping van de insectensector)