Nieuws

RDA: sector hulpdieren moet worden geprofessionaliseerd

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Hulpdieren
  • Interessant voor
    Dierverzorger
Bekijk de bronnen
De sector waarin hulpdieren worden ingezet om mensen met een beperking te helpen moet worden geprofessionaliseerd. Dat is nodig om het welzijn van de betrokken dieren te waarborgen.

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) zegt dat in een advies aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat vandaag in Den Haag is gepresenteerd. Het oprichten van een beroepsvereniging voor aanbieders van de zogenaamde dierondersteunde interventies, is een van de maatregelen die de professionalisering op gang kan helpen.

Dierondersteunde interventies

Er worden in Nederland steeds meer dierondersteunde interventies uitgevoerd. Bekend zijn de training en het gebruik van hulphonden en bijvoorbeeld paardrijden met gehandicapten. Bij dierondersteunde interventies gaat het om velerlei interventies bij mensen met een fysieke en/of mentale beperking met tussenkomst van dieren met als doel vooruitgang te krijgen in de fysieke, sociale, emotionele en/of cognitieve gezondheid of functioneren van een persoon.

Dierondersteunde interventies worden toegepast bij mensen van alle leeftijden en voor een verscheidenheid aan problematiek waaronder autisme spectrum stoornis, gedragsproblematiek, leesvaardigheidsachterstand, ADHD, syndroom van Down, depressie en dementie.

Geen wetten of regels

Er zijn echter geen wetten of regels die het aanbod, de nodige kennis of de omgang met dieren regelen. Iedereen kan dierondersteunde interventies aanbieden zonder dat daarvoor scholing, vaardigheden of kennis hoeft te worden aangetoond. Daardoor zijn er grote verschillen tussen de behandelaars. Soms komen misstanden voor door gebrekkige kennis van gedrag en verzorging van de dieren bij de behandelaar.

De beoefening van dierondersteunde interventies kan verantwoord zijn, vindt de Raad, als er een goede afweging wordt gemaakt tussen het nut en noodzaak voor de mens en de eventuele inbreuk op het welzijn van het dier. De RDA adviseert om dieren die diensten verlenen in hetzelfde toetsingskader op te nemen als voor de beoordeling van diersoorten die geschikt zijn om voor productiedoeleinden te worden gehouden.

Welzijn dier en mens waarborgen

De Raad vindt het noodzakelijk dat de sector zich organiseert en zich professionaliseert, zodat

  1. dieren niet worden ingezet voor interventies waarbij het welzijn van het dier geschaad wordt, zonder aannemelijk nut en noodzaak;
  2. bij nut en noodzaak van de interventie het dierenwelzijn geborgd blijft tot waar redelijkerwijs mogelijk;
  3. misstanden en onkunde voorkomen worden en;
  4. er transparantie bestaat over de gehanteerde werkwijzen en kwaliteitssystemen in de sector. Het oprichten van een beroepsvereniging, het opzetten van een uniform opleidingscurriculum en een eventueel kwaliteitskeurmerk zouden eraan bijdragen het welzijn van dier en mens te borgen.

De Raad adviseert de overheid de professionalisering van de sector te ondersteunen. Ook moet meer onderzoek gedaan worden naar de effecten van de interventies op mens en dier, en eventuele alternatieven zonder hulpdieren.

(Bron foto: Dierbare hulpverleners_omslag zienswijze RDA)

Links

(4)
Groeiende bedrijfstak van hulp met dieren heeft professionalisering nodig, nieuwsbericht RDA, mei 2019 Praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb,april 2016 One Health: een afwegingskader voor beleidsbeslissingen, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, februari 2016 Eerste hoogleraar antrozoölogie houdt inaugurele rede, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, december 2013