Nieuws

Recht van de sterkste in gefragmenteerde sector

Onder meer de opvattingen en prestaties van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen zijn onder de loep genomen. In de zogenoemde gefragmenteerde sector heerst 'een zekere survival of the fittest'.

Dit sluit goed aan bij de opvatting dat in de sector sprake is van 'Ruimte voor ondernemers'. 'De overheid moet maar meedoen als het nodig is, zoals regels of andere voorwaarden maken of weghalen', aldus de uitleg in het rapport Gouden Driehoek? - Discoursanalyse van het topsectorenbeleid. Ter illustratie wordt een artikel in de Volkskrant gegeven uit 2013: 'Het artikel beschrijft hoe bedrijven hun kansen pakken om bijvoorbeeld subsidies binnen te halen. Innovatiesubsidies worden vervolgens ingezet voor de gewone bedrijfskosten'.

Gouden driehoek en Backing winners

De genoemde 'Ruimte voor ondernemers' is een van de drie in het rapport genoemde discoursen. Een ander discours is 'Gouden driehoek'. Gesteld wordt dat het blijven hanteren van deze metafoor, in combinatie met de triple P ('people', 'planet', 'profit') gedragsverandering kan stimuleren. Dit zou komen 'doordat de metaforen normerend werken'. Opvallend ten aanzien van triple P is, dat tijdens de bijeenkomsten die hebben geleid tot een innovatiecontract geen milieuorganisaties meededen. In het rapport wordt wel gesteld: 'Toch is het een brede waaier van input, waaruit het advies is ontstaan'.

Ten aanzien van de Gouden driehoek worden nog wat aandachtspunten genoemd. Zo zou een te rigide samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen volgens een van de aangehaalde bronnen eerder remmend dan stimulerend werken. Het derde discours waarover wordt gesproken is 'Backing winners': ook dit zou aanwezig zijn. 'Dat geldt vooral als het gaat om de intenties en plannen om krachtig en geconcentreerd in te grijpen via speerpunten, het clusteren en samen optreden. Als het gaat om de sector zelf, en dan vooral de bedrijven, dan is er echter weinig sprake van Backing Winners'.

Zorgpunten en thema’s

In het rapport wordt in het kort verder een overzicht gegeven van de diverse ontwikkelingen in de sector rondom de vorming van het innovatiecontract en daarna, de zorgen die de meeste ondernemers hebben binnen de sector en de thema’s waarop nu wordt ingezet. Zorgen zijn dalende (reële) prijzen, de druk op de inkomsten, financiering van innovatie en bureaucratie. De innovatiethema’s die de basis vormen voor de uitvoeringsagenda de komende vijf jaar zijn: meer met minder, voedselveiligheid en zekerheid, gezondheid en welbevinden en samenwerkende waardeketen.

Geleverde prestaties

Verder biedt het document een beknopt overzicht van reeds geleverde prestaties c.q. eerste resultaten. Zo hebben incidentsimulaties plaatsgevonden waaraan telers, telerverenigingen, handelaren, supermarkten en de netwerkorganisatie Greenport deelnamen en zijn vier projecten op gang gekomen op het gebied van voedselzekerheid en ontwikkelingssamenwerking (Smash, Sevia, Greenfarming en Green Corridor). Verder zijn onder meer resultaten geboekt op het vlak van onderwijs en is er al in een eerder stadium –samen met de topsector Agri&Food- een online platform ingericht waarop bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar ontmoeten en kennis delen over een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven (Het Groene Plein).(Bron foto: Thinkstock)