Nieuws

Regelbare drainage gaat verdroging niet tegen

Het gewenste grondwaterpeil op landbouwpercelen ligt lager dan wat voor behoud van natuurbehoud nodig is. Vooral op veenbodems is dat lastig. Het veen oxideert en wordt zo afgebroken. Helaas is een systeem van regelbare drainage geen oplossing. Het landgebruik op veengrond zou daarom moeten passen bij een hogere grondwaterstand.

Op veel plaatsen in Nederland vind je landbouw en natuurpercelen naast elkaar. Akkerbouwers verlangen een lage grondwaterstand zodat de akkers goed bewerkbaar zijn. Beheerders van natuurterreinen zien liever een wat hoger grondwaterpeil, zeker op veenbodems. Bij een laag grondwaterpeil oxideert het veen. Het veen wordt afgebroken waardoor bodemdaling optreedt. De vrijgekomen voedingsstoffen komen bovendien vrij in het oppervlakte water. Onderzoekers van Deltares keken daarom of een systeem van regelbare drainage een oplossing kan zijn.

Drainagebuizen

In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe, Innovatie Veenkoloniën en STOWA pasten ze bij het Hunzedal een systeem van regelbare drainage toe. Dat is een drainage waarbij je de hoogte van de drainage kunt aanpassen. Je doet dat door het overloopniveau te verhogen, of het slootpeil te verhogen waarin een drainagebuizen uitmonden.

Het systeem werd in dit geval beproefd in het Achterste Diep bij Exloo. In de periode 2013 - 2015 werd in een niet gedraineerd proefperceel drainage aangelegd op 90 cm diep, met een drainafstand van zeven meter. In de sloot waarop het proefperceel afwatert, werden daarbij drie handmatig verstelbare stuwen geplaatst zodat je het peil kunt regelen.

Oplossing

Het rapport 'Regelbare drainage in het venige Hunzedal' laat zien dat het systeem niet de gehoopte oplossing is. Het grondwaterpeil konden ze niet echt omhoog brengen. De grondwaterstand was er regelmatig 50 centimeter onder het maaiveld. De hoge intredeweerstand speelt er een rol in. De onderzoekers vinden daarom dat er naar andere oplossingen gezocht moeten worden. Ze adviseren het landgebruik op veenbodems in de beekdalen aan te passen aan gewenste hogere grondwaterstanden.

(Bron Foto: Gouwenaar [CC0], via Wikimedia Commons)