Nieuws

Regels ritueel slachten aangescherpt

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat de regels rond ritueel slachten aanscherpen. Het convenant om aantasting van het dierenwelzijn bij de slacht te beperken blijkt onder de huidige uitvoeringspraktijk niet haalbaar te zijn.

Convenant onbedwelmd slachten

Met het convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten heeft het kabinet afspraken gemaakt met betrokken partijen om te komen tot verbeteringen op het punt van het dierenwelzijn bij het proces van het ritueel slachten, zonder daarbij de vrijheid van godsdienst te beperken. Het convenant beoogt aldus een evenwicht te creëren tussen enerzijds het grondrecht op godsdienstvrijheid en de uitoefening daarvan in de vorm van onbedwelmde rituele slacht en anderzijds het waarborgen en het verbeteren van het dierenwelzijn bij de uitoefening van dat grondrecht. Het convenant vormt voor het kabinet het kader waarbinnen het beleid voor rituele slacht wordt vormgegeven. In het convenant is een aantal concrete afspraken gemaakt om het welzijn bij de rituele slacht te verbeteren.

Onderzoek

De Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van het convenant is tot dusver nog niet in werking getreden. Dit omdat er nog een aantal onderzoeken werd uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van de maatregelen in het convenant. De afgelopen periode zijn de rapportages van onderzoeken naar de praktijk van de joods rituele slacht en de praktijk van onbedwelmde slacht, naar bewustzijnsindicatoren en bewustzijnsverlies en naar de effecten van het gebruik van de kantelbox opgeleverd. In overeenstemming met de afspraken in het convenant zijn de rapportages voorgelegd aan de Wetenschappelijke Adviescommissie die is ingesteld in het kader van het convenant en besproken met de convenantspartijen.

Convenant niet haalbaar

De Adviescommissie concludeert op basis van de aan haar voorgelegde rapporten dat onder de huidige uitvoeringspraktijk, die zeer varieert en onvoldoende gestandaardiseerd is, het convenant niet haalbaar is. Zij is dan ook van mening dat op korte termijn ingezet moet worden op verbetering van de technische voorzieningen en de uitvoeringspraktijk. Zij constateert dat onder de huidige uitvoeringspraktijk met name voor runderen de 40-secondenregel niet haalbaar lijkt en adviseert deze op dit moment niet uit te voeren. Binnen een periode van 40 seconden vanaf het moment van het aanbrengen van de halssnede moet door de slachter worden getest of het dier het bewustzijn heeft verloren. De Adviescommissie constateert dat de in het convenant opgenomen indicatoren voor bewustzijnsverlies in de praktijk niet betrouwbaar of helemaal niet bruikbaar zijn.

Aangescherpte regels slachterijen

Staatssecretaris Van Dam kondigde vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen aan om verbeteringen te realiseren om de aantasting van dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht zoveel als mogelijk te beperken. Zo mag er alleen nog ritueel geslacht worden voor de in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen. Ook wordt de wijze van slachten in regelgeving vastgelegd. De NVWA gaat permanent toezien op de wijze van slachten en de verplichting om dieren die na veertig seconden nog niet het bewustzijn hebben verloren alsnog te bedwelmen. Ook komen er nieuwe indicatoren voor het vaststellen van het bewustzijnsverlies van de dieren. Hiervoor wordt de ooglid- en corneareflex gebruikt. Verder worden er technische verfijningen in de slachthuizen doorgevoerd om het lijden van dieren zo veel mogelijk terug te dringen. Van Dam heeft hierover afspraken gemaakt met de betrokken joodse en islamitische organisaties en vertegenwoordigers van slachterijen. De afspraken worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur, die per 1 januari 2017 in werking zal moeten treden.

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft al aangekondigd binnenkort te komen met een nieuw wetsvoorstel voor een einde aan het onverdoofd slachten. Thieme: "De staatssecretaris maakt met deze maatregelen geen einde aan het onaanvaardbare dierenleed." "Bij de behandeling van mijn nieuwe wetsvoorstel van het verbod dit jaar kan de politiek het zich niet opnieuw veroorloven om door te gaan met experimenten als deze."

(Bron foto: Shutterstock)