Nieuws

Regiodeals voor betere balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving

Het kabinet heeft samen met de regio 340 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van acht Regio Deals. Een flink aantal hiervan zetten in op duurzame verandering in voedselproductie, de circulaire (biobased) economie: op een goede balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving.

Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om samenwerkingen in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna € 1 miljard voor uit. Bij de samenwerkingsverbanden in de regio zijn diverse groene onderwijsinstellingen betrokken.

Regiodeal Food Valley

Dit betreft een nieuw meetingpoint van het praktijkcluster Food van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Groen, met focus op voedingsmiddelentechnologie. De Aeres groep vervult een belangrijke rol bij de opzet van de Food Academy in Nijkerk en het World Food centre in Ede.

Regiodeal Midden- en West Brabant

Onder de noemer GROW wordt gewerkt aan een aantal projecten op het gebied van voeding, teelt en versterking van de arbeidsmarkt:

  1. Green Protein Excellence Center (vanuit Dinteloord), een samenwerking met onder meer HAS Hogeschool;
  2. Plant-based Lab Zuidwestelijke Delta (vanuit Bergen op Zoom) samenwerking met onder meer HAS Hogeschool;
  3. Experience Excellence Center Treeport (vanuit Zundert) samenwerking met het Prinsentuincollege en Helicon Opleidingen;
  4. Sidestream Innovation Valley (vanuit Oosterhout) samenwerking met onder meer Wageningen UR.

Regiodeal Natuur-inclusieve Landbouw Noord Nederland

Het thema ‘Gebiedsbenadering’ is ingepast in het curriculum van het groene onderwijs in het Noorden. Hiertoe is een structurele samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen opgezet (Wageningen UR, Hogeschool Van Hall Larenstein, Terra en Nordwin College). Zij brengen bestaande kennis in de gebieden in beeld, stimuleren Leven Lang Ontwikkelen en halen kennisvragen op. Hiermee gaan ze aan de slag: de antwoorden worden terug gegeven en kennisuitwisseling tussen de gebieden wordt gefaciliteerd (zowel over gebiedsprocessen als over concrete maatregelen). Deze aanpak sluit naadloos aan bij de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs.

Regiodeal Achterhoek

In de Achterhoek gaan overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan de slag voor een beter leef- en woonklimaat. De omslag naar kringlooplandbouw is hier een van de speerpunten. Het gezamenlijk voorstel van LNV en de partners in de regio is, om in de Achterhoek een proeftuin in te richten waar wordt voortgebouwd op het bestaande ‘agro innovatie-ecosysteem’. De volgende initiatieven lopen al:

  1. Proefboerderij De Marke uitgegroeid tot (inter)nationale hotspot voor het innovatie-ecosysteem in de agro-sector voor kringlooplandbouw. Diverse gebouwen zijn vernieuwd en bieden nu leer-werkplekken voor studenten en onderzoekers.Ook is er een innovatieve energieleverende, circulaire melkveestal gebouwd en is er accommodatie gecreëerd voor leren, ontwikkelen en het lanceren van nieuwe start-ups en zijn er meerdere onderzoeks- en demoprojecten van start gegaan die de grenzen van kringlooplandbouw verleggen.
  2. Zone College zet in op het operationaliseren van nieuwe praktijkleeromgevingen: de helft van het mbo-onderwijs vindt in de praktijk plaats. Er wordt een mbo-onderwijsmodule ‘integrale opdracht kringloop-denken/duurzame veehouderij’ opgezet en er worden per jaar 2 regionale kenniscarrousels opgezet.
  3. In de proeftuin Kringlooplandbouw Achterhoek is een monitoringsysteem ontwikkeld en gevalideerd en er is gebruik gemaakt van de experimenteerruimte, binnen derogatie- en bemestingsregels en andere voor de kringlooplandbouw relevante regelgeving.

Regiodeal Noordoost Fryslân, Fase 2

In het veldlabaratorium ‘Fjildlab Noordoost Fryslân’ wordt onderzoek gedaan naar hernieuwbare grondstoffen als impuls voor een sterke en duurzame, gebiedsgerichte circulaire economie in deze regio. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft een aantal kenniskringen ingericht die bestaan uit vertegenwoordigers van de gebiedspartners en lectoren van VHL. In de kenniskringen wordt met elkaar geprobeerd tot innovatieve oplossingen te komen voor de complexe gebiedsopgave van Noordoost Fryslân, waaronder nieuwe verdienmodellen voor de nieuwe circulaire economie. Ook Wageninge UR is betrokken.

Regiodeal Twente

In de regiodeal Twente gaat het onder meer om een circulaire economie en duurzaamheid. Hierbij benut men de specifieke regionale kwaliteiten in Twente, te weten de textielhistorie en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied. Er zijn onder meer proeftuinen Kringlooplandbouw en experimenten voor een kunstmestvrije Achterhoek. Wageningen UR is een van de partners.

Regiodeal Zeeland

Deze werd al eerder gesloten (in 2018). Het gezamenlijk plan ‘Samenwerking in de Groene Delta’ van FoodDelta Zeeland, ZLTO, Scalda en Pontes Scholengroep moet zorgen voor verdere ontwikkeling van het groene onderwijs in Zeeland. In het grijze vlak vindt u links naar de verschillende regiodeals bij Rijksoverheid. De regiodeals dragen in hoge mate bij aan de doelen van Groenpact: duurzame verandering in voedselproductie, de circulaire (biobased) economie en op een goede balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving. Via de website van Groenpact houden wij u op de hoogte van alle initiatieven en samenwerkingen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven die plaatsvinden in het kader van de regiodeals.

Bron: Ministerie van LNV
Bron foto: Shutterstock