Nieuws

Rekenprogramma voor bepalen grootte wateropslag

‘Voorzien in voldoende hemelwateropslag is de boodschap’, meldt vakblad Management&Techniek. Uitgelegd wordt wat het -toenemende- belang is van hemelwater voor (grondloze) glastuinbouwers en hoe een rekentool kan helpen in het bepalen van de omvang van een waterbassin.

Met de rekentool kan worden nagegaan hoe groot een bassin moet zijn als bijvoorbeeld wordt uitgebreid of een nieuwe serre/kas is gepland. De tool biedt ook de mogelijkheid om na te gaan hoe het bedrijf scoort betreffende hemwelwaterbenutting.

Voor alle teelt onder glas

In het Vlaamse vakblad (artikel ‘Bereken zelf hoe groot je wateropslag moet zijn’) wordt onder meer een rekenvoorbeeld gegeven van een watertekort op een tomatenbedrijf. Zo wil een teler berekenen hoeveel procent van zijn teelt hij met hemelwater kan invullen met een gepland bassin van 70 bij 70 meter en een diepte van 4,5 meter.

In het artikel wordt verder stilgestaan bij het werkingsprincipe van de rekentool. Zo geeft het programma ook aan hoe frequent watertekorten zullen optreden. Het programma bevat -bij het verschijnen van het artikel in het vakblad- data voor tomaat, paprika, komkommer en enkele sierteelten. Het is ook mogelijk waterbehoeftes van gewassen zelf in te geven, waardoor het programma in principe bruikbaar is voor elke teelt onder glas.

Telen zonder spui

Het rekenprogramma is ontwikkeld in het kader van het project ‘Telen zonder spui’ is te lezen op de website van Inagro (‘Rekentool om grootte hemelwaterbassin te berekenen’) een van de vijf Vlaamse proefcentra die het rekenprogramma hebben uitgewerkt. Naast Inagro zijn dat de centra PCS, PCH, PCG en PSKW; onderzoeksinstellingen op het gebied van groenteteelt, sierteelt, et cetera.

Over voornoemd project is in de praktijkgids ‘Telen zonder spui in de glastuinbouw’ meer te lezen. In een eerder artikel in Management&Techniek wordt stilgestaan bij dit project en het belang daarvan als geheel (artikel ‘Telen zonder spui’). De bedoeling van het project is om spuistroom te verminderen en uiteindelijk te voorkomen door water maximaal te hergebruiken.

Rivieren en zeeën

Spui- of restwater bevat vaak veel nitraat en fosfaat. In het rapport is te lezen dat bij aanvang van het project ‘ernstige lozingen werden vastgesteld van nutriëntrijk restwater, de zogenaamde spuistroom’. Het project is een van de antwoorden op de Nitraatrichtlijn (1991). Een richtlijn waarmee de Europese lidstaten zich ertoe engageerden om ‘de aanrijking van rivieren en zeeën met nitraat en fosfaat uit land- en tuinbouw stelselmatig te verminderen’.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(4)