Nieuws

Ruimte voor rivier en vissen

Natuurherstel in rivierbeddingen biedt niet alleen ruimte voor de rivier zelf, maar ook voor vissen. Een eerste verkenning laat zien dat veel vissen zich ontwikkelen in een nieuw aangelegde hoogwatergeul bij Venlo.

Nadat de Maas in de 19e en 20e eeuw met stuwen en verstevigde oevers sterk gereguleerd was, vond er midden jaren negentig een omslag in denken plaats toen er in 1993 en 1995 bij hoog water grote overstromingen plaatsvonden. De rivier, die niet vrij kon meanderen moest meer ruimte krijgen. De rivieruiterwaarden moesten weer nevengeulen en hoogwatergeulen krijgen. De natuurlijke nevengeulen waren verdwenen.

Zo is er meer ruimte voor de rivier. Je beperkt de kans op overstroming. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor flora en fauna in de nieuwe uiterwaardplassen, moerassen, graslanden, ruigten, ooibossen en zandige oevers. De nevengeulen kunnen fungeren als paai- en broedplaats voor diverse vissoorten.

Visstand

Bij Venlo in de Raaijweide is een hoogwatergeul aangelegd. Net als een nevengeul stroomt een hoogwatergeul parallel mee aan de hoofdgeul van de rivier. Een nevengeul stroomt altijd mee, een hoogwatergeul doet dat alleen bij hoogwater. Bij laagwater droogt de geul deels in. Het water staat stil, de geul wordt dan gevoed door voedselarm kwelwater. De omstandigheden bieden ruimte voor ontwikkeling van een waardevolle vegetatie en fauna. Omdat de hoogwatergeul in de Raaijweide de eerste nieuw aangelegde hoogwatergeul bij de Maas is, keken onderzoekers naar de ontwikkeling van de visstand. Het Natuurhistorisch maandblad besteedt er aandacht aan in het artikel 'Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo'.

Exoten

In de nieuwe geul vingen de onderzoekers maar liefst 806 vissen van 22 verschillende soorten. Het merendeel van de soorten behoren tot de 'rheofiele' soorten, soorten die van snelstromend water houden. Maar er werden ook 'limnofiele' soorten gevangen, soorten die de voorkeur geven aan rustiger water. Opvallend was dat er veel exoten tussen zaten. 27% van de soorten was exoot. En als je naar de aantallen gevangen vissen kijkt, is maar liefst 58% uitheems.

De onderzoekers concluderen dat een groot aantal vissoorten gebruik maakt van de nieuwe hoogwatergeul. Omdat de geul een grote habitatdiversiteit heeft, een grote variatie aan mogelijke leefplekken, is de variatie groot. De onderzoekers verwachten dat met name de limnofiele soorten zich zullen ontwikkelen, omdat de oever- en onderwatervegetatie zich nog verder moet ontwikkelen.

(Bron foto: Pixabay)